Stadig flere elever får nettbrett i grunnskolen. En foreløpig undersøkelse viser at det i liten grad er dokumentert hvordan implementeringen påvirker lærings- og vurderingsprosesser.

Til tross for at det satses mye på digital teknologi i norsk skole, er det få systematiske undersøkelser av implementeringen av nettbrett og PC til hver elev i grunnskolen. Den siste nasjonale undersøkelsen Monitor 2016, gjennomført av det som het Senter for IKT i utdanningen, ble gjennomført for over tre år siden. I tillegg finnes det enkelte rapporter fra følgeforskning og noen enkeltstudier som er publisert. I arbeidet med å videreutvikle kompetanse i skoler der alle elever har nettbrett, er det derfor behov for mer kunnskap om hvordan norske kommuner arbeider.

Samarbeider med UiO

Bærum kommune har derfor i samarbeid med enheten FIKS ved universitetet i Oslo gjennomført en spørreundersøkelse med 24 spørsmål. FIKS står for Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, og er UiO sin enhet for arbeid med den nye desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen.

Utvalget av kommuner i undersøkelsen

Bærum kommune har gjennom sitt nettverk kjennskap til implementering av nettbrett i andre kommuner, og undersøkelsen er sendt til kommuner som har en slik nettbrettsatsing. Undersøkelsen er derfor ikke representativ, men gir et foreløpig bilde av hvordan det har vært arbeidet med implementering av nettbrett. Totalt fikk 39 kommuner tilsendt spørreundersøkelsen. 31 kommuner har svart, altså en svarprosent på 80. Undersøkelsen er gjort som en del av forarbeidet til et mulig forskningsprosjekt.

Minst 90 000 nettbrett i norsk grunnopplæring

Undersøkelsen dokumenterer at det er minst 90 000 nettbrett i norsk grunnopplæring. Nærmere 98 prosent av disse er en iPad. Majoriteten av kommuner i undersøkelsen har fullført implementeringen, som innebærer at alle grunnskoleelever i kommunen har sitt eget nettbrett. 

Lite dokumentasjon av praksis

Spørreundersøkelsen viser at det i liten grad finnes dokumentasjon av kunnskap som er utviklet i forbindelse med implementeringen. Undersøkelsen viser også at kommunene i liten grad har dokumentasjon på eventuelle nye vurderingspraksiser som har oppstått med bruk av digital teknologi. Mange av kommunene rapporterer om at det har skjedd en utvikling knyttet til vurderingspraksis i profesjonsfellesskapet, men hva denne utviklingen består i, er i liten grad systematisert og dokumentert.

Kommersielle aktører har tilbudt kompetanseutvikling

Spørreundersøkelsen viser i tillegg at kompetanseutviklingen i stor grad har foregått med bistand fra et lite antall kommersielle aktører. Disse har gjennomført noen få kursdager med lærere og delvis ledere. Noen av kommunene har ansatt ressurspersoner på skoleeiernivå som har et operativt ansvar for å drive og koordinere kompetanseutvikling på skolene. Bare fem av kommunene samarbeider med UH-sektoren, og bare en av disse igjen om kompetanseutvikling for lærerne.

Vet lite om andre kommuner

Spørreundersøkelsen er gjennomført via epost til et utvalg på 39 kommuner Bærum kjenner til i september og oktober 2018, og i denne nettsaken presenteres bare de første svarene fra undersøkelsen. Bærum kommune ønsker å få et mer helhetlig bilde av implementeringen av nettbrett i norske kommuner. Dersom det pågår en satsing på nettbrett i din kommune, og du ikke står på listen under, ta gjerne kontakt med Bærum kommune.

Kommuner som har svart til nå i oversikten til Bærum kommune:
Stjørdal, Rana, Larvik, Ås, Fjell, Øyer, Våler, Klepp, Lier, Time, Sømna, Seljord, Lørenskog, Ullensaker, Overhalla, Kongsberg, Rælingen, Notodden, Sarpsborg, Oslo, Stange, Sandefjord, Frogn, Kongsvinger, Bærum, Lillehammer, Drammen, Nes (i Akershus), Karmøy, Hammerfest, Haugesund.

Ansvarlig for undersøkelsen er Ingunn Bremnes Stubdal (spesialrådgiver) i Bærum kommune, og Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS, UiO.

Kontaktpersoner:

Digital skolehverdag, Bærum kommune: Christian Sørbye Larsen, spesialrådgiver: christian.s.larsen@baerum.kommune.no

Følgeforskning, Digital skolehverdag, Bærum kommune: Ingunn Bremnes Stubdal, spesialrådgiver. Ingunn.stubdal@baerum.kommune.no