Her er en oversikt over noen av de statlige ordninger for arbeidsliv, næringsliv og frivillighet som er innført for å håndtere koronasituasjonen.

Kontantstøtte

Regjeringen la den 3. april frem sitt forslag til kompensasjonsordning for næringslivet. Ordningen omfatter bedrifter som er pålagt av staten å stenge som følge av koronakrisen og bedrifter som ikke må stenge, men allikevel opplever sterk redusert omsetning sammenlignet med fjoråret.

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten og søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Regjeringen lover penger på konto allerede i løpet av april for de virksomheter som kvalifiserer for støtten. Ordningen gjelder foreløpig for månedene mars, april og mai. Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 mill. kr per måned.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.

Hvis bedriften er pålagt å stenge og har omsetningsfall på mer enn 30 prosent (20 prosent for mars) i forhold til samme måned for 2019, så kan bedriften søke om 90 prosent av de faste utgiftene. Det vil si omsetningsfall 100 prosent (full stenging) x faste kostnader per måned x 0.9 (90 prosent). Hvis ikke pålagt, men likefult omsetningsfall så kan det søkes om dekning av prosentandel omsetningsfall x faste utgifter – 10 000 fradrag x 0,8 (80 prosent).

Guide til hvordan du søker finner du på Bærum Næringsråd sin nettside.

Kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering redusert til to dager. Stortinget har bevilget midler til en midlertidig stønad som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn, inntil 6G, i ytterligere 18 dager.

Mer informasjon på Nav sine nettsider.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien

Ordningen omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien. Ordningen vil gi en dekning på 80 prosent for inntekt under 6G regnet på årsbasis (om lag 600 000 kr). Det betyr at ordningen kan gi en utbetaling på maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt. Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil den gjenværende inntekten trekkes fra i ytelsen med 80 prosent, da det kun er tapet som erstattes. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.

Mer informasjon finner du på Nav sine nettsider.

Utvidet avlingsskadeordning

Utvidet eksisterende avlingsskadeordning for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020.

Lærlinger

Ordning for at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte. Den midlertidige ordningen gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

For å få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos Nav på vanlig måte. De vil kunne benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april, slik at de som ikke har anledning til å vente på lang saksbehandling hos Nav raskt kan få deler av beløpet inn på konto.

Mer informasjon finner du i Nav sin Koronaveiviser

Dagpengemottakere som arbeider i landbruket

Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt, trenger landbruket arbeidskraft. For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket. Det innføres derfor en midlertidig ordning med redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri. Antall timer som føres på meldekortet vil da være lavere enn det antallet timer en arbeider og får betalt for. I praksis betyr dette at de som tar seg jobb i landbruket skal tjene på det.

Arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren

Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene i samband med koronaviruset kan få kompensasjon

Arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren kan omfatte et bredt spekter av aktiviteter. Kompensasjonsordningen er i hovedsak avgrenset til arrangement med billettinntekt eller deltakeravgift. Dette omfatter tilskuer- og publikumsarrangement, og aktiviteter med påmeldings- og deltakeravgifter fra enkeltpersoner, lag og foreninger eller andre.

I tillegg kan det gis kompensasjon for merutgifter som følge av at arrangement avlyses, stenges eller utsettes. Dette gjelder også arrangement uten billettinntekt eller deltakeravgift, under forutsetning av at de er åpne for allmennheten. For eksempel kan dette være gratis aktivitetstilbud eller andre tilstelninger.

 

Ordning for bortfall av inntekter/merutgifter i kultursektoren

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. 

Arrangører i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge og som er registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke. Søker må bekrefte dette i søknadsskjemaet. Med «arrangører i kultursektoren» menes arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for honorarer til kunstnere/artister. Denne gruppen dekkes av regjeringens generelle ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Kulturrådet - ekstraordinær utlysning

Koronasituasjonen medfører avlysning av kulturarrangementer, opphevelse av oppdrag og reduserte inntekter for kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og tjenesteleverandører. Ofte må planlagt produksjonssamarbeid settes på vent, og det er lagt store begrensinger på muligheten til å oppleve kunst og kultur for publikum.

I denne situasjonen lyser rådet ut en ekstraordinær, tverrgående tilskuddsordning med kortere saksbehandlingstid enn hva som er vanlig. Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Utlysningen skal både bidra til kunst- og kulturopplevelser for varierte målgrupper, legge til rette for at det reflekteres rundt den situasjonen koronautbruddet har gitt, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse.

Diverse tiltak næringsliv

Ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kr, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Styrker tilskudd og lån til etablering og vekst

Styrke tilskuddene til etablering og vekst med 2,5 mrd. kr. Dette vil hjelpe små og mellomstore selskaper med utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av kortsiktige økonomiske problemer.

Støtter gründerhus og inkubatorer

De senere årene har det vokst fram mange private gründerhus og inkubatorer som får fart på oppstartsselskaper og kobler gründere med investormiljøer. Inntektene deres avhenger av bedrifter som selv har fått problemer på grunn av krisen, og mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs. For å hjelpe disse miljøene foreslås det en tilskuddsordning under Innovasjon Norge på 50 millioner kr. Disse miljøene har mye av æren for at vi har fått den raske fremveksten av et solid, samarbeidsorientert økosystem som produserer noen tusen teknologiselskaper hvert år.

Øker bevilgning til næringsrettet forskning

Regjeringens forslag til tiltakspakke omfatter også en styrking av bevilgningen til næringsrettet forskning på 250 mill. kr som skal bidra til at forsknings- og innovasjonsaktiviteten i bedriftene opprettholdes gjennom krisen.

Øker bevilgning på likviditetslån

Innovasjon Norges innovasjonslåneordning foreslås økt med 1,6 mrd. kr, til 3 mrd. kr. Dette skal gå til likviditetslån, med en avdragsfri periode og deretter nedbetaling tilpasset situasjonen. Innovasjonslån skal stimulere til investeringer i innovativ virksomhet og kan bidra til å sikre oppstart og videreføring av omfattende prosjekter. Det foreslås også 300 mill. kr for å gi bedrifter som er rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i avdrag- og/eller rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån.

Styrker egenkapitalen for bedrifter i tidlig fase

Mange oppstarts- og vekstbedrifter tærer på egenkapitalen for å holde hjulene i gang. Regjeringen vil tilføre Investinor 1 mrd. kr for å styrke tilgangen til egenkapital for bedrifter i tidlig fase.