Den enkelte virksomhet har ansvar for å følge gjeldende regler, og ta stilling til om deres virksomhet omfattes av nasjonalt påbud om stenging.

Kommunen gjør oppmerksom på at den enkelte virksomhet har ansvar for å følge gjeldende regler, herunder ta stilling til om virksomheten omfattes av påbud om stenging etter reglene i den nasjonale Covid-19-forskriften § 19a. Bestemmelsen slår fast at visse butikker og andre virksomheter «i kjøpesentre» skal holde stengt. 

I samarbeid har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet - med innspill fra Virke - utdypet innholdet i nasjonal forskrift nærmere når det gjelder begrepene varehus og kjøpesenter:

«Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående butikker og virksomheter i en bygning eller et bygningskompleks med felles senteradministrasjon. Senterets størrelse er ikke avgjørende. Også såkalte nærsentre er omfattet. Butikker og virksomheter som har egen inngang mot gateplan, må også holde stengt». 

Covid-19-forskriften er et regelverk som er gitt av regjeringen, og kommunen har ikke myndighet til å avklare hvilke virksomheter de relevante reglene omfatter. Det er ikke en løyveordning der kommunen utsteder godkjenninger, og Bærum kommune kan ikke gi noen bekreftelse på om deres senter er omfattet av stengingspåbudet eller ikke. Den enkelte virksomhet må selv ta stilling til dette, eventuelt med veiledning fra statlige myndigheter, for eksempel Statsforvalter eller Helsedirektoratet. Kommunen er kjent med at Virke bistår næringslivet med slike avklaringer.

Kommunen skal føre tilsyn med etterlevelsen av reglene i Covid-19-forskriften. Hvis kommunen i konkrete tilfeller mener at virksomheter som skulle vært stengt, holder åpent, vil dette bli tatt opp med virksomheten det gjelder innenfor rammene av tilsynsmyndigheten.