Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av likningsopplysninger fra tidligere år.

Virksomheten mottar en forskuddsskatteseddel i januar som viser hvor mye dere skal betale. Beregnes skatten til under kr 2 000, skrives det ikke ut forskuddsskatt.

Betale forskuddsskatt

Betalingsgiro sendes til adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret. Forskuddsskatten betales i to terminer. Hovedregelen er at beløpet i hver termin er lik halvparten av den sist utliknede skatten.

De to terminene har samme forfallsdato hvert år:

  • 15. februar
  • 15. april

Faktura på ubetalt forskuddsskatt sendes elektronisk. Dokumentet finner du i meldingsboksen din i Altinn.

Se også siden om betalingsinformasjon 

Hvis du betaler for sent

Hvis virksomheten betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter beregnes fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis virksomheten ikke betaler har kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene eller inntekten er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd før 31. mai. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten.

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen, får selskapet et skatteoppgjør. Det er da virksomheten får vite om det får penger tilbake på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til kemnerkontoret.

Upersonlige skattytere er typisk aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og verdipapirfond.

Alle selskap mottar sitt skatteoppgjør for inntektsåret 2016 kun elektronisk. Varsel sendes på epost til adressen som er registret under selskapets kontaktinformasjon i Altinn.

Betalingsfrist

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt til virksomheten.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten

Betalingskort for innbetaling av restskatt mottar du i Altinn. Det vil være tilgjengelig på skatteoppgjørsdatoen.

Det er mulig å inngå e-faktura-avtale. Det forutsetter at virksomheten din er registrert i ELMA (norsk register med oversikt over alle virksomheter som kan motta eFaktura). Du vil da få faktura fra Skatteetaten direkte i regnskapssystemet.

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT - har mer informasjon om det offentlige fakturaregisteret ELMA. Der finner du også en oppdatert oversikt over virksomheter som er registrert.

 Se også side om betalingsinformasjon.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter beregnes fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. 

Ta kontakt med kemnerkontoret på telefon 67 50 35 20 eller kemneren-ab@baerum.kommune.no

Klage

Se informasjon lenger ned på siden.

Har du byttet bank, fått ny konto eller av annen grunn ønsker å få utbetaling fra kemneren inn på annen konto, sender du inn skjema for kontoendring.

Vet du at virksomheten har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan virksomheten unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt (Skatteetaten)

Betaling av tilleggsforskudd se betalingsinformasjon

Klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent

Det kan skje at tilleggsforskuddet virksomheten har betalt ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan blant annet være at tilleggsforskuddet er betalt etter fristen 31. mai, eller at feil KID-nummer eller kontonummer er benyttet. I slike tilfeller kan virksomheten få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.

Virksomheten kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er tre uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette da du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.

Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at beløpet skal godkjennes som tilleggsforskudd. Husk å oppgi organisasjonsnummer og skatteår.

Har virksomheten penger til gode ved skatteoppgjøret, får selskapet dem vanligvis et par dager etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder virksomheten penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

Endre kontonummer

Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du endre kontonummer på kemnerkontorets elektroniske skjema.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet (Skatteetaten).

Dersom du ikke har fått skatteoppgjøret

Upersonlige skattytere må kontakte Enhetsregisteret.

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Bestill attest for skatt og merverdiavgift.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetateneller kemnerkontoret for hjelp til å bestille.

Når trenger du attest?

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet
  • Søknad om løyve
  • Søknad om skjenkebevilling
  • For å dokumentere at virksomheten eller du som privatperson ikke skylder skatt

Attesten kan fås på:

  • bokmål
  • nynorsk
  • engelsk

Klage på skatteoppgjøret

Hvis du mener det er feil på selskapets skatteoppgjøret kan du klage.

Klagefristen er 6 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt til virksomheten. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles.

Betalingsplikt

Selv om du klager på ligningen, må restskatten betales ved forfall.  Dersom virksomheten ikke kan betale mens klagen behandles, må du kontakte kemnerkontoret.

Forsinkelsesrenter beregnes fra forfall og til kravet er betalt.

 Kontakt Kemneren i Asker og Bærum

Kontoutskriften viser hvor mye virksomheten skylder eller har til gode per i dag samt alle inn- og utbetalinger for valgt periode

Bestill kontoutskrift eller saldooversikt for skatt og arbeidsgiveravgift ved å sende epost eller ringe 67 50 35 20.