Kemneren i Asker og Bærum skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Her kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Kemneren i Asker og Bærum behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med gjennomføringen av lovpålagte oppgaver, blant annet for å kunne sikre at skatter og avgifter blir innbetalt på riktig måte.

Vi behandler personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel når vi samler inn opplysningene, registrerer, sammenstiller, lagrer eller utleverer opplysningene

Kemneren i Asker og Bærum behandler dine personopplysninger med hjemmel i lov for å utføre oppgaver som

 • regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
 • innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
 • kontroll av arbeidsgivere
 • informasjon til arbeidsgivere og skattytere

Vi behandler også dine personopplysninger for andre oppgaver som hører under kemnerens virksomhet. Det kan være når vi for eksempel utarbeider egenstatistikk og analyserapporter. Vi utleverer også opplysninger til tredjeparter når det foreligger et gyldig rettslig grunnlag.

Kemnerkontorets behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling. Noen aktuelle lover er:

 • A-opplysningsloven
 • Dekningsloven
 • Forvaltningsloven
 • Gjeldsordningsloven
 • Konkursloven
 • Skattebetalingsloven
 • Skatteforvaltningsloven
 • Tvangsfullbyrdelsesloven

Kemneren i Asker og Bærum henter inn personopplysninger primært fra Skatteetaten via vårt skatteregnskap og saksbehandlingssystemer. Vi henter også inn opplysninger fra blant annet

 • andre offentlige etater, som for eksempel Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Brønnøysundregistrene, tolletaten, politi og arbeidstilsynet
 • arbeidsgivere som rapporterer gjennom A-ordningen
 • banker og forsikringsselskaper
 • egenrapporterte opplysninger fra den skattepliktige selv
 • utenlandske skattemyndigheter vi har en avtale med

Kemneren behandler personopplysninger som blant annet

 • identitet (for eksempel navn, fødselsnummer, d-nummer)
 • oppholdssted og kontaktinformasjon (for eksempel postadresse, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • relasjoner til andre (for eksempel sivilstatus, ektefelle, samboer, barn)
 • økonomiske forhold (for eksempel inntekt, pensjon, ytelser, aktiva, gjeld, krav og misligholdte krav)

Kemneren behandler personopplysningene dine i ulike registre og systemer. Her er noen eksempler på sentrale systemer og registre som kemneren bruker:

 • IT-løsning for skatteregnskap og skatteinnkreving til stat og kommune (SOFIE). Systemet håndterer betalingsstrøm fra skattepliktig og arbeidsgivere. Systemet er et landsdekkende system for regnskapsføring og innkreving av skatter og avgifter, og brukes av alle de kommunale skatteoppkreverne
 • IT-løsning for arbeidsgiverkontroll (KOSS). KOSS er et støttesystem for gjennomføring av arbeidsgiverkontroller.

Kemneren behandler personopplysningene dine både ved manuell og automatisert saksbehandling, det siste vil si uten at noen saksbehandlere faktiske har sett på saken. Du kan alltid kreve innsyn i hvilke kriterier saksbehandlingen bygger på.

Ansatte hos Kemneren i Asker og Bærum skal kun behandle personopplysningene dine når det er nødvendig for oppgaveløsningen.

Behandling av opplysninger skjer innenfor strenge juridiske rammer. Disse skal sikre personvernet ved å gi forutsigbarhet i hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får bruke dem og hva de kan brukes til. Alle medarbeidere har en streng taushetsplikt om formues- og inntektsforhold, samt andre økonomiske, bedriftsmessige og personlige forhold som de får adgang til i arbeidet.

KAB forvalter store mengder personopplysninger, noe som stiller høye krav til sikkerhet. Kravene til sikkerhet ivaretas blant annet gjennom fysisk sikkerhet (kontroll med hvem som har fysisk adgang til kemnerkontoret), IT-sikkerhet (brannmur, sikre datalinjer), kontroll med hvem som har tilgang til systemene vi bruker, internkontroll.

Kemneren i Asker og Bærum utleverer kun personopplysninger når det foreligger et gyldig rettslig grunnlag. Dette omfatter blant annet utlevering til:

 • andre skatteoppkrevere
 • faglig overordnet myndighet (skattekontor, Skattedirektorat, Finansdepartementet)
 • andre offentlige etater
 • private finansinstitusjoner
 • utenlandske skattemyndigheter vi har en avtale med

Kemneren oppbevarer opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter annet regelverk, som for eksempel arkivloven.

Kemneren i Asker og Bærum ved Kemneren er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har registrert. Hvis du ber om innsyn kan du blant annet få svar på:

 • hvor dine personopplysninger er hentet fra
 • hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for  
 • om personopplysningene er blitt gitt videre, og til hvem

Du kan henvende deg til:

 • Kemneren i Asker og Bærum, pb. 700, 1304 Sandvika

Unntak fra innsynsretten

Vi kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt. Dette kan for eksempel være av hensyn til avdekking av brudd på skattelovgivning, eller av hensyn til vern av andre personer.

Retting av feil

Hvis du oppdager at Kemneren i Asker og Bærum har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.  

Hvis retting av feil gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden, som for eksempel din arbeidsgiver.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Kemneren i Asker og Bærum behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du sende inn en klage. Du finner mer informasjon om klageadgangen på www.datatilsynet.no

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte og i tråd med regelverket.

Bor du i Bærum kommune kan du kontakte personvernombudet, Anette Engum, på telefon 67504050, på e-post anette.engum@baerum.kommune.no eller pr e-post pr. post til personvernombudet, Bærum kommune, pb. 700, 1304 Sandvika

Bor du i Asker kommune kan du kontakte personvernombudet, Astrid Trøstheim, telefon 31296000 , eller på e-post Astrid.Trostheim@royken.kommune.no