Klage på vedtatt reguleringsplan.

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages til departementet. Klagen forelegges plan- og miljøutvalget som legger saken frem for kommunestyret dersom de finner grunn til å ta klagen til følge. Hvis ikke gis det kun en uttalelse som sendes med saken til fylkesmannen.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøring om vedtatt plan eller melding om vedtak, f.eks. fra mottatt brev. Se for øvrig orientering om klagerett (pdf).

Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og sendes det tjenestested i Bærum kommune som har fattet vedtaket.