Klage på vedtatt reguleringsplan.

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages til departementet. Klagen forelegges plan- og miljøutvalget som legger saken frem for kommunestyret dersom de finner grunn til å ta klagen til følge. Hvis ikke gis det kun en uttalelse som sendes med saken til fylkesmannen.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring om vedtatt plan eller melding om vedtak, f.eks. fra mottatt brev. Se for øvrig orientering om klagerett (pdf).

Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og sendes det tjenestested i Bærum kommune som har fattet vedtaket.