Alt om hvordan du utarbeider planforslag, saksgangen og hvem som har ansvaret.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med avdeling Regulering i Plan- og bygningstjenesten. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner det du trenger på våre internettsider.

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 20-1 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan. I tillegg har kommuneplan for Bærum egne bestemmelser.

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

Reguleringsplan – hva er det?

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

Planinitiativ”: Initiativ til reguleringsplan – planspørsmål etter pbl § 12-8 – er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte). Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Innhenting av rammer/informasjon Forslagsstiller

Gjeldende arealplaner:

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

Nasjonalt/regionalt regelverk
Lokalt regelverk
Bestilling av kartdata og naboliste

Innsending av planinitiativ/bestilling av oppstartsmøte Forslagsstiller Se informasjonsside. Inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen.  
Gjennomgang  Bærum kommune Saken fordeles av reguleringssjefen. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet. 
Oppstartsmøte  Bærum kommune Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat. Se informasjonsside.
Varsling/kunngjøring Forslagsstiller

Se informasjonsside
Kunngjøringsannonse sendes kommunen for publisering på kommunens nettside.
Kunngjøringsside

Se side om medvirkning

Mal - forslag til planprogram (doc)

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser Forslagsstiller Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se pkt. 3.

”Planforslag”: Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Skal være i henhold til MDs veileder, kart- og planforskriften med mer. Består av forslag til plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Fra komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt i kommunen starter tidsfristen på tolv uker å løpe. 

Utredninger, registreringer m.m. Forslagsstiller Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. Eksempel biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapporter m.m. 
Utforming av planforslag  Forslagsstiller

Forslaget forutsettes utarbeidet iht. Miljøverndepartementets veiledere og spesifikasjoner og kommunens maler:

Reguleringsplanveileder
Kart- og planforskriften - veileder
Nasjonal produktspesifikasjon

Arealformål og hensynssoner i Bærum Kommune (pdf)
Krav til digitalt plankart i Bærum Kommune (pdf)

Reguleringsbestemmelser:
- Veiledning (doc)
- Mal (doc)
- Standardbestemmelser (doc)

Mal - planbeskrivelse (doc)
Mal - ROS-analyse (doc)

Tidsfrister og dokumentasjonskrav Kommunen og forslagsstiller  Se side om tidsfrister og krav til dokumentasjon
Innsending av planforslag  Forslagsstiller

Innsending av elektronisk post (doc)

E-post sendes til: post@baerum.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Ev. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til: 
Bærum kommune
1304 Sandvika

Gjennomgang av planforslaget Bærum kommune Intern gjennomgang. 
Bekreftelse til forslagsstiller Bærum kommune Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler. 
Komplettering  Forslagsstiller Ved behov. 
Innbetaling av gebyr Forslagsstiller Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles. Se gebyrregulativ
Tidsfrister  Bærum kommune Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker. Se egen informasjonsside
Saksfremlegg til politisk behandling i planutvalget  Bærum kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Vedtak om offentlig ettersyn/høring  Planutvalget,
Bærum kommune
Planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i planutvalget. Se side om medvirkning.
Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring  Bærum kommune Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Ev. folkemøte vurderes.
Merknadsbehandling Bærum kommune,
Forslagsstiller
Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Eventuelle kommentarer sendes kommunen. 
Ev. ytterligere dokumentasjon Forslagsstiller Ved behov.
Ev. endringer  Bærum kommune,
Forslagsstiller

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

Saksfremlegg til politisk behandling i PU/FSK/KST  Bærum kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Planutvalgets behandling  Planutvalget Planforslag som er i tråd med kommuneplan/annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller vedtas av planutvalget. 
FSK/KST-behandling Kommunestyret Vedtak (alternativt retur til PU/FSK/rådmannen for bearbeiding). 
Kunngjøring av vedtatt plan Bærum kommune Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider. 

Ev. innsigelse

(Liste over innsigelsesmyndigheter)

  Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.

Klageadgang - Se side om klagerett