Kunngjøring av planvedtak

Når planen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. 

Vedtaket kan etter forvaltningslovens kap. 6 påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Klagen sendes via Bærum kommune, 1304 SANDVIKA.

Kunngjøring av planvedtak