5. Innsending av planforslag

Planforslag sendes til post@baerum.kommune.no med saksnummer i tittelfelt. Punktene nedenfor viser generelle dokumentasjonskrav ved innsending av planforslag, spesifikke utredningskrav står beskrevet i referat fra oppstartsmøtet. Dokumentene skal i hovedsak være separate filer, men lik type tegninger som for eksempel snitt kan samles i én fil. Enkel og presis navnsetting av filene effektiviserer registreringen av planforslaget i arkivet.

Veiledning

Oversikt over alle vedlegg til planforslaget

Filformat

.docx

Mal/eller krav

Mal for planbeskrivelsen

Filformat

.docx

Veiledning

Veiledning til reguleringsbestemmelser
Standardbestemmelser

Mal/eller krav

Mal for reguleringsbestemmelser

Filformat

.docx

Veiledning

Krav til digitalt plankart 

Filformat

.pdf og SOSI

Mal/eller krav

Illustrasjoner skal være i 1:100 eller 1:1000. 

 • Illustrasjonsplan med snitthenvisninger 
 • Uteoppholdsarealer med MUA-regnskap 
 • Parkeringsløsning for sykkel og bil  
 • Fasadeoppriss nord, sør, øst og vest med kotehøyder, foreslått regulert høyde og terreng. 
 • Minimum to terrengsnitt med: 
  • nytt og eksisterende terreng med kotehøyder 
  • ny og eksisterende (nabo)bebyggelse med kotehøyder og foreslått regulert høyde 
  • planavgrensning, eiendomsgrenser og byggegrenser 
 • Perspektiver fra bakkeplan 
 • Oversiktsillustrasjon 
 • Sol-/skyggediagram for jevndøgn 
 • Veiprofiler (lengde- og tverrprofil) av nye atkomstveier

Veiledning

Illustrasjoner skal være i samsvar med det som sikres i plankart og bestemmelser.

Innenfor KDP3 Fornebu gjelder egne krav.

Filformat

.pdf

Mal/eller krav

Til 1. gangs behandling 

Veiledning

Avklares i oppstartsmøte.
Innenfor KDP3 Fornebu gjelder egne krav.

Mal/eller krav

 • Kunngjøringsannonse (.pdf )
 • Varslingsbrev (.pdf )
 • Mottakerliste (.excel) 

Veiledning

Vedlegges som separate dokumenter

Filformat

.pdf

Mal/eller krav

(mal er under utarbeidelse)

Filformat

.docx

Veiledning

Dokumentasjon av medvirkning ut over minimumskrav 

Filformat

.pdf

Veiledning

Skal være i tråd med DSB sin veileder.

Mal/eller krav

 • Grunnforhold  
 • Overordnet plan for vann, avløp, overvann og flom 
 • Naturverdier/biologisk mangfold 
 • Kulturminner og kulturmiljø 
 • Mobilitet/trafikkanalyse 
 • Støy-, luft- og annen forurensning 
 • Miljøprogram (mal)
 •   Evt. andre relevante analyser og rapporter

Veiledning

Grunnforhold skal utredes i tråd med NVEs veileder og skal ha en konklusjon om tilfredsstillende områdestabilitet ifht. Planforslaget. 

 Alle reguleringsplaner skal ha eget (separat dokument) miljøprogram.

Filformat

.pdf

Veiledning

Avklares i oppstartsmøte 

Filformat

.pdf