Alt om hvordan du utarbeider forslag til reguleringsplan eller forslag til endring av reguleringsplan, saksgangen og hvem som har ansvaret.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med avdeling Regulering i Plan- og bygningstjenesten. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner det du trenger på våre internettsider.

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 20-1 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan. I tillegg har kommuneplan for Bærum egne bestemmelser.

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

Reguleringsplan – hva er det?

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

Endring av reguleringsplan – hva gjelder?

For endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan, se plan- og bygningslovens § 12-14.

Når endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, kan endringer vedtas etter en enklere prosess, se rundskriv. Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova

Kommunen må i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hva som ligger i at endringene.  Kommunen må i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hva som ligger i at endringene «ikke går utover hovedrammene i planen»

Planinitiativ

Initiativ til reguleringsplan eller til endring av reguleringsplan – planspørsmål etter pbl § 12-8. Dette er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte).

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

fase ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Innhenting av rammer/informasjon Forslagsstiller Gjeldende arealplaner:
Innhenting av rammer/informasjon  Forslagsstiller Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

Nasjonalt regelverk
Regionalt regelverk
Lokalt regelverk

Bestilling av kartdata og naboliste
Innsending av planinitiativ/bestilling av oppstartsmøte Forslagsstiller Se informasjonsside. Inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen.  
Gjennomgang  Bærum kommune Saken fordeles av reguleringssjefen. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet. 
Oppstartsmøte  Bærum kommune Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat. Se informasjonsside.
fase ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Varsling/kunngjøring Forslagsstiller Se informasjonsside
Kunngjøringsannonse sendes kommunen for publisering på kommunens nettside.
Kunngjøringsside

Mal - forslag til planprogram (doc)
Medvirkning Forslagsstiller Se side om medvirkning
Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser Forslagsstiller Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se pkt. 3.

Planforslag 

Komplett forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, skal være utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Materialet skal være utarbeidet i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende illustrasjoner, utredninger og analyser. Når komplett privat planforslag er mottatt, starter kommunenes tidsfrist på tolv uker å løpe.

Forslag til endring av reguleringsplan: 

I utgangspunktet gjelder samme krav som for planforslag, men det må vurderes hvilket omfang som er nødvendig for å belyse saken. Krav til utredning og dokumentasjon bør drøftes og eventuelt fastsettes i oppstartsmøtet.

Planforslag sendes til post@baerum.kommune.no med saksnummer i tittelfelt. Tabellen viser generelle dokumentasjonskrav ved innsending av planforslag, spesifikke utredningskrav står beskrevet i referat fra oppstartsmøtet. Dokumentene skal i hovedsak være separate filer, men lik type tegninger som for eksempel snitt kan samles i én fil. Enkel og presis navnsetting av filene effektiviserer registreringen av planforslaget i arkivet.

 

dokument mal (eller krav) Veiledning  filformat
Følgebrev med vedleggsliste    Oversikt over alle vedlegg til planforslaget   .docx
Forslagsstillers planbeskrivelse  Mal for planbeskrivelsen   .docx 
Forslagsstillers reguleringsbestemmelser Mal for reguleringsbestemmelser Veiledning til reguleringsbestemmelser
Standardbestemmelser

.docx 
Forslagsstillers plankart    Krav til digitalt plankart  .pdf og SOSI 
Illustrasjoner 

Illustrasjoner skal være i 1:100 eller 1:1000. 

 • Illustrasjonsplan med snitthenvisninger 
 • Uteoppholdsarealer med MUA-regnskap 
 • Parkeringsløsning for sykkel og bil  
 • Fasadeoppriss nord, sør, øst og vest med kotehøyder, foreslått regulert høyde og terreng. 
 • Minimum to terrengsnitt med: 
  • nytt og eksisterende terreng med kotehøyder 
  • ny og eksisterende (nabo)bebyggelse med kotehøyder og foreslått regulert høyde 
  • planavgrensning, eiendomsgrenser og byggegrenser 
 • Perspektiver fra bakkeplan 
 • Oversiktsillustrasjon 
 • Sol-/skyggediagram for jevndøgn 
 • Veiprofiler (lengde- og tverrprofil) av nye atkomstveier

Illustrasjoner skal være i samsvar med det som sikres i plankart og bestemmelser.

Innenfor KDP3 Fornebu gjelder egne krav.

.pdf 
Fysisk/digital modell  Til 1. gangs behandling  Avklares i oppstartsmøte.
Innenfor KDP3 Fornebu gjelder egne krav.
 
Kunngjøringsmateriale 
 • Kunngjøringsannonse 
 • Varslingsbrev 
 • Mottakerliste 
 

.pdf 

.pdf 

.excel 
Uttalelser til varsel om oppstart (forhåndsuttalelser)    Vedlegges som separate dokumenter  .pdf 
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser  (mal er under utarbeidelse)   .docx 
Medvirkning    Dokumentasjon av medvirkning ut over minimumskrav  .pdf 
Risiko- og sårbarhetsanalyse    Skal være i tråd med DSB sin veileder. .pdf 

 

Reguleringsplanforslag behandles etter ordinær planprosess med offentlig høring, og med endelig vedtak i kommunestyret. Forslag til endringer som kan behandles etter enklere prosess vil normalt ikke ha offentlig høring, men berørte parter skal høres. Forslaget kan vedtas i planutvalget eller delegert til rådmannen.

 

fase ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Gjennomgang av planforslaget Bærum kommune Intern gjennomgang. 
Bekreftelse til forslagsstiller Bærum kommune Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler. 
Komplettering  Forslagsstiller Ved behov. 
Innbetaling av gebyr Forslagsstiller Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles. Se gebyrregulativ
Tidsfrister  Bærum kommune Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker. Se egen informasjonsside. 
Saksfremlegg til politisk behandling i planutvalget  Bærum kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Vedtak om offentlig ettersyn/høring  Planutvalget,
Bærum kommune
Planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i planutvalget. Se side om medvirkning.
Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring  Bærum kommune Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Ev. folkemøte vurderes.
Merknadsbehandling Bærum kommune,
Forslagsstiller
Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Eventuelle kommentarer sendes kommunen. 
Ev. ytterligere dokumentasjon Forslagsstiller Ved behov.
Ev. endringer  Bærum kommune, Forslagsstiller Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring. Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.
fase ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Saksfremlegg til politisk behandling i PU/FSK/KST  Bærum kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Planutvalgets behandling  Planutvalget Planforslag som er i tråd med kommuneplan/annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller vedtas av planutvalget. 
FSK/KST-behandling Kommunestyret Vedtak (alternativt retur til PU/FSK/rådmannen for bearbeiding). 
Kunngjøring av vedtatt plan Bærum kommune Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider. 
Ev. innsigelse (Informasjon om innsigelsesordningen er gitt i rundskriv H-2/14.)   Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.

 

Klageadgang - Se side om klagerett

 

Regelverk

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00