Her får du informasjon om hvordan kjøpe situasjonskart med naboliste. Produktet er gebyrbelagt og koster 1 450 kroner. Kartet er gyldig i ett år.

Hvordan bestiller jeg situasjonskart med naboliste?

Her kan du kjøpe situasjonskart

Logg deretter inn med MinID. Dette er for å legitimere seg med hensyn til innsyn i opplysninger om eierforhold for naboeiendommer (naboliste).

 

MinID
MinID

Du blir så ledet igjennom skjemaet og videre ut i kartbildet. Du kan få tips og hjelp underveis.

I kartbildet velger du naboeiendommer og kartutsnitt. Løsningen kommer opp med et forslag til valg av naboeiendommer, men du må selv legge til eller trekke fra aktuelle naboer. I neste kartbilde velger du målestokk og arkstørrelse. Løsningen velger default A4 stående og målestokk 1:500. Dette er kombinasjonen som er ønskelig på innsendt kart til oss. Har du derimot behov for et større utsnitt, så kan du bruke en kombinasjon av de forskjellige valgene på arkstørrelse og målestokk som er tilgjengelig.

Velg naboer
Velg naboer

 

Kartutsnitt
Kartutsnitt

Hva gjør jeg hvis eiendommen er for stor til å passe inn?

Hvis eiendommen er veldig stor, f.eks. et borettslag, landbrukseiendom eller lignende, og tiltaket bare gjelder for en liten del av eiendommen, så kan du flytte utsnittet til den delen av eiendommen hvor tiltaket ligger. Er eiendommen for stor til å bli innpasset, og tiltaket gjelder hele eiendommen, så ta kontakt med Geodata- geodata@baerum.kommune.no

Hva gjør jeg etter at eiendommen er valgt?

Etter at du har valgt kartutsnitt og målestokk og trykket «Fullfør», så kommer du igjen tilbake til skjema. Mangler adressen for tiltaket i feltet for adresse, så kan du fylle den inn nå. Trykk igjen «Neste», og du får opp et skjema med grunnlag for bestillingen. Når du har kontrollert opplysningene og alt er korrekt utfylt, så velger du send inn.

Løsningen håndterer kun én eiendom pr. bestilling.

Hvilke dokumenter mottar jeg på e-post?

Du vil motta en leveranse bestående av:

  • situasjonskart
  • kommuneplankart
  • reguleringsplankart
  • temakart som viser eventuelle kulturminner og kulturmiljøer
  • et kart som viser vann- og avløpsinformasjon,
  • et dokument for bestemmelsene til kommuneplanen
  • et dokument med bestemmelser til reguleringsplan (dersom eiendommen ligger innenfor regulert område)
  • en planrapport
  • en naboliste

Viktig:

De mottatte filene er på pdf-format.
Avsenderadresse for leveransen er no-reply@norkart.no, sjekk søppelpost/spam om leveransen ikke kommer innen angitt tid.

For at situasjonskartet skal bli printet  i korrekt målestokk, må du velge sideskalering Ingen eller Faktisk størrelse i utskriftsoppsettet.

Hvor raskt kan jeg forvente å få dokumentene?

Du vil motta dokumentene i løpet av to virkedager. Hvis så ikke skjer, så ta kontakt med Geodata- geodata@baerum.kommune.no.

Ønsker du digitale data i tillegg til situasjonskartet, bruk Nettbutikk for digitale kart for Bærum kommune digitale datanedlastning

Informasjon om nabolisten 

Søker er selv ansvarlig for varsling av naboer og gjenboere, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 og byggesaksforskriften § 5-2.

Når nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt (matrikulert festeenhet), skal både eier og fester varsles. Der nabo er et sameie eller borettslag med styre, er det tilstrekkelig at styret varsles. Søker er da selv ansvarlig for å fremskaffe riktig informasjon om hvor nabovarselet til styret skal sendes. Matrikkelen, hvor informasjon om eiere av naboeiendom fremkommer/hentes fra, inneholder ikke opplysninger om navn/organisasjonsnummer til sameie/borettslag. Kommunen besitter heller ikke slik informasjon.

Kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere skal varsles.

Varsel skal inneholde de opplysninger som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant. Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel også inneholde opplysninger om tidligere bruk. Begrunnelse for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet i den grad dispensasjonen berører naboers eller gjenboeres interesser.

Det kreves ikke nabovarsel for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk.

Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere. 

Vanlige spørsmål vedrørende nabolisten

Kan jeg bruke nabolisten til hva jeg vil?

Nabolisten kan kun brukes til søknadspliktige formål i henhold til plan- og bygningsloven. 

Hva slags informasjon mottar jeg fra nabolisten?

Du mottar informasjon om eierforhold, og kontaktadresse for eierne av naboeiendommene du har valgt. 

Hvor finner jeg skjema som skal sendes til berørte naboer og gjenboere?

Nabovarslingsblanketter (blankett nr. 5154, 5155, 5156) finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Utfylt blankett nr. 5154 Nabovarsel m/tilhørende vedlegg skal leveres nabo/gjenboer.

Nabo/gjenboer eller postverket (når nabovarselet sendes som rekommandert sending) skal kvittere for mottatt/sendt nabovarsel på blankett nr. 5156 Kvittering for nabovarsel.

Utfylte blanketter nr. 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel og nr. 5156 Kvittering for nabovarsel skal sendes kommunen sammen med søknaden. 

Hvem må jeg varsle?

Naboer og gjenboere. Naboer er de som bor på/eier eiendom som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på eiendom som er skilt fra byggetomten med en vei, gate, elv eller annet areal. Der nabo er et sameie eller borettslag med styre, er det tilstrekkelig at styret varsles.

Varsling kan unnlates når grunneiers adresse ikke er kjent, eller ikke finnes i matrikkelen. Det er ikke krav om nabovarsel for innvendige fysiske arbeider.

Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. Du kan for eksempel slippe å sende nabovarsel hvis du skal bygge på en eiendom hvor det er stor avstand til naboene, eller du skal sette opp en mindre bygning som naboen ikke kan se fra sin eiendom. Kommunen kan overprøve denne vurderingen. Kommunen kan også kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir varslet hvis de blir berørt av byggeplanene.

Gjelder søknaden riving, må du varsle de som har pengeheftelser i eiendommen. 

Hvorfor trenger jeg en naboliste?

I følge pbl § 21-3 og byggesaksforskriften (SAK10) § 5-2 skal naboer og gjenboere varsles før søknad om oppføring av tiltak sendes kommunen. Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først. 

Hvordan sender jeg ut nabovarsel?

Beskriv hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine (Se mer om nabovarsling i byggesaksforskriften). Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som skal følge søknaden hvis det berører naboene eller gjenboerne. Dersom byggingen krever dispensasjon, må du oppgi det. Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem. Du kan sende nabovarsel med e-post. Men sørg for at du får et svar fra naboen på at det er mottatt. Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. Du kan fortsatt sende varselet rekommandert eller levere det personlig.

Kjøpe situasjonskart

Her kan du kjøpe situasjonskart

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00.