Bærum kommunes kulturstipend har som mål å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats. Stipendet kan tildeles personer som, gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere.

Kulturstipendenes størrelse

Hvert år deles det ut 3 kulturstipend på kr 20 000. 

Stipendmottakerne

Stipendmottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. 

Kulturstipendet skal brukes til perfeksjonering/utvikling for fortsatt innsats. To utdanningsstipend er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år.

Juryen foretar tildeling på bakgrunn av innkomne søknader. Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen utnevninger det året

Utnevning

En komité bestående av 1 politiker, 2 representanter fra Bærum kulturråd og 2 representanter fra Bærum kommune, utnevner mottakere av kulturstipend blant de innkomne søknadene.

Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen tildeling det året. 

Utlysning

Kulturstipendet utlyses på kommunens nettsider og i Bæringen.

Søknadsfrist er 15. oktober.  

Elektronisk skjema for kulturstipend.

Søknaden må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

  • begrunnelse og en plan for anvendelse av stipendet
  • dokumentasjon på inntak til relevant kurs eller utdanning
  • dokumentasjon av eventuell kunstnerisk aktivitet til glede for kommunens innbyggere

Vedlegg returneres ikke.

Alle søkere vil bli tilskrevet når resultatet av utdelingen foreligger.

Stipendmottaker skal avgi en rapport om bruken av stipendet, senest ett år etter mottakelsen.

Offentliggjøring og utdeling

Stipendmottakernes navn offentliggjøres først ved utdeling. Utdelingen skjer samtidig med tildeling av kulturpris.