Hovedformål med ordningen

  •  Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
  • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
  • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for så vel utøver som publikum.
  • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
  •  Bedre oppvekstvilkårene i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
  • Gi mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet i kulturlivet.

Hvem kan søke?

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål. Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og kulturutøvere. Andre søkere - enkelte tilskuddskategorier gir også mulighet for søkere som ikke tilhører gruppene nevnt ovenfor.

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Krav til dokumentasjon

  1. for støtte til drift av organisasjoner - årsmøtepapirer og medlemsliste
  2. for direkte støtte til utadrettet virksomhet - beskrivelse og budsjett