Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et nasjonalt tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Inkluderende fritidsmiljø

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er et mål at tiltakene også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Aktivitetsrettede tiltak

Landets kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og deres familier

  • kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • kan delta i ferieaktiviteter
  • ønsker å delta på alternative mestringsarenaer.

Hvem kan søke:

  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
  • Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd.

Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Tildeling av midler finner sted i våren 2020.

På BufDir sin nettside  finner du mer informasjon om tilskuddsordningen.

Søknadsskjema finner du på tilskuddsordningens nettside.

Her finner du regelverket, veileder årsplan og søknadsprosess. 


Har du spørsmål, ta kontakt med Harald Pettersen på e-post harald.pettersen@baerum.kommune.no  og Ikhlaque Chan på e-post ikhlaque.chan@baerum.kommune.no