Høsten 2021 utlyste Bærum kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv på 26,1 millioner kroner.

Kort om ordningen

Bærum kommune lyste høsten 2021 ut en kompensasjonsordning for lokalt næringsliv på 26,1 millioner kroner. Ordningen skulle bidra til å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.

Midlene ble i utgangspunktet fordelt slik:

 • Serveringsvirksomheter, inkl. kantiner og hoteller: 10 mill. kr (notifisert ordning)*
 • Virksomheter innen arrangementer, kultur, reiseliv/destinasjon: 6 mill. kr
 • Enkeltpersonsforetak, gründersamarbeid: 8 mill. kr
 • Andre bransjer: 2 mill. kr.

*Vær oppmerksom på at Notifisert ordning krever spesielle dokumentasjons- og beregningskrav.

Hvem kunne søke

 • Bærumsregistrerte foretak og foretak som driver virksomhet i Bærum
 • Omsetningssvikt i 2020/21 på over 30 prosent*
 • Har falt helt eller delvis utenfor de statlige kompensasjonsordningene **
 • Har hatt høye kostnader til nedstenging/gjenåpning/innskrenkning (for eksempel permitteringer, smittevern, renteutgifter med mer).

*Virksomheter som startet opp i 2020 eller av forskjellige grunner hadde unormal lav omsetning i 2019 som sammenligningsgrunnlag vil kunne vurderes skjønnsmessig.

** Dette kan være støtte til faste kostnader som ikke dekkes av den statlige ordningen, som faste/løpende kostnader til fellestjenester/vakthold/renhold/supportavtaler med mer. Virksomheter som har fått statlig støtte kan søke og vil bli vurdert utfra omfanget av den statlige støtten.

Hvem kunne ikke søke

 • Kommunale og offentlige virksomheter
 • Finansnæringen
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller er ilagt konkurskarantene.

Viktig informasjon

Den totale støtteordningen på 26 millioner kroner ble fordelt til søkere som hadde rett til støtte ut fra vurderingsgrunnlagene. Vurderingsgrunnlaget bestod av innrapportert omsetningssvikt og/eller økte kostnader minus støtte fra tidligere kommunale og statlige støtteordninger.

Bærum kommune fordelte støtten i tråd med reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen.

Notifisert ordning

For denne ordningen gjaldt følgende:

 • Bærum støtter virksomheter som har et minstetap på 40 000 kr. Øvre grense for tap som hensyntas er på 4 000 000 kr.
 • Støtteintensitet er på 50 prosent. Det vil si at en virksomhet som melder om tap/kostnader på totalt 2 mill. kr vil motta et støttebeløp på 1 mill. kr). Maksimalt støttebeløp er 2 mill. kr.
 • Støttebeløpet avkortes opp mot tilskudd virksomheten har fått fra Bærum kommune tidligere, og eller andre støttegivere. Slik at totalt støttebeløp for virksomheten ikke overstiger grenseverdier i regelverk.
 • Midlene fordeles innenfor avsatt ramme for den notifiserte ordningen.

Alle som søker midler under den nasjonalt notifiserte ordningen må fylle ut et egenerklæringsskjema:

Last ned egenerklæringsskjema notifisert ordning (word)

Les mer i veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (pdf).

Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework

Bagatellmessig støtte

I henhold til EØS-regelverket om offentlig støtte, kan ikke virksomheter motta mer enn 200 000 euro i løpet av de siste 3 år.

Les mer om bagatellmessig støtte på regjeringens nettside.

Virksomheter som fikk støtte 

Oversikt over virksomheter som har fått støtte fra lokal kompensasjonsordning del 3. 

Oversikt over virksomheter som har fått støtte fra lokal kompensasjonsordning del 3