Informasjon om de to støtteordningene: kompensasjonsordning for lokale virksomheter og Bærumspakke 3.

Bærum kommune utlyser:

 • Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv på 8,8 millioner kroner (statlige midler).
 • Bærumspakke 3. Bærumspakken er i denne runden totalt på 5 millioner kroner, hvorav 3 millioner er søkbare midler. 

Frist for å søke: 31.januar 2022

Her finner du skjema for å søke om lokal kompensasjon

Kort om ordningene

Ordningene skal bidra til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som ble rammet av smittevernstiltak i desember 2021.

Kompensasjonsordningen og Bærumspakke 3 utgjør til sammen 13,8 millioner til lokal næringsliv.  Midlene fordeles etter følgende ramme:

 • Serveringsvirksomheter, reiseliv og hoteller (8 millioner kroner)
 • Gründere, unge bedrifter for øvrige bransjer (787.000 kroner)
 • Kulturnæring (3 millioner kroner)
 • Frafall av gebyrer for skjenkebevilgning (1 mill)*
 • Husleiestøtte til leietakere i kommunale bygg (1 mill)*

*Frafall av gebyrer og husleiestøtte fordeles utenom denne søkbare støtteordningen.

Hvem kan søke

 • Bærumsregistrerte foretak og foretak som driver virksomhet i Bærum.
 • Foretak må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning
 • Foretak som er rammet av smittevernstiltak i desember 2021.
 • Foretak med omsetningstap mellom desember 2021 og sammenligningsperioden (november 2021 eller desember 2019)

Hvem kan ikke søke

 • Kommunale og offentlige virksomheter
 • Finansnæringen
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller er ilagt konkurskarantene

Notifisert støtteordning for servingsvirksomheter, reiseliv og hoteller

Støtteordning på 8 millioner kroner kunngjøres som notifisert støtteordning og fordeles søkere som har rett til støtte ut fra vurderingsgrunnlagene.

Vurderingsgrunnlagene består av søkers bransjetilhørighet, innrapportert omsetningstap (beregningsgrunnlag) og dokumentasjonskrav.

Bærum kommune fordeler støtten i tråd med reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for den nasjonale notifiserte ordningen. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework.

Krav til dokumentasjon

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema inkl. alle egenerklæringer
 • Vedlegg: Perioderegnskap for desember 2021 og sammenligningsperioden (november 2021 eller desember 2019), signert av regnskapsfører eller daglig leder

Regler for fastsettelse av støttebeløp

 • Minimumsbeløp for tap som hensyntas er 20 000 kroner.
 • Maksbeløp for tap som hensyntas er 1 000 000 kr.
 • Tidligere mottatt offentlig støtte hensyntas slik at foretak ikke mottar støtte som overstiger grenseverdier i regelverket.
 • Midlene fordeles innenfor tilgjengelig ramme på 8 millioner kroner. Hver søker/foretak kan i utgangspunktet motta inntil 1 000 000 kr i støtte, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere eller dersom rammen blir økt.

Bagatellmessig støtteordning for kulturnæring og gründere for andre bransjer

Støtteordning på 3 787 000 kroner kunngjøres som bagatellmessig støtteordning, hvorav 3 millioner kroner settes av til kulturnæring. 

Bærum kommune fordeler støtten i tråd med reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen. Søknadsbehandling gjennomføres i samarbeid med Bærum næringsråd.

Krav til dokumentasjon

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema inkl. alle egenerklæringer
 • Vedlegg: Perioderegnskap for desember 2021 og sammenligningsperioden (november 2021 eller desember 2019), signert av regnskapsfører eller daglig leder.
 • Søker må kunne dokumentere vesentlig omsetningssvikt og/eller andre økte kostnader som skyldes pandemien.

Fastsettelse av støttebeløp

 • Minimumsbeløp for tap som hensyntas er 5 000 kroner.
 • Tidligere mottatt offentlig støtte hensyntas slik at foretak ikke mottar støtte som overstiger grenseverdier i regelverket.
 • Utfra totalt antall søknader vil kommunen fastsette et maksbeløp.

Se her for mer informasjon om bagatellmessig støtte