Bærum kommune utlyser ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som ble rammet av smittevernstiltak i januar 2022, og virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de nasjonale støtteordningene. Søknadsfrist 30. april 2022.

Kort om ordningen

Kommunal kompensasjonsordning er ment for lokalt næringsliv, og er totalt på 4 478 000 kroner (statlige midler).

Ordningen skal bidra til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som ble rammet av smittevernstiltak i januar 2022, og virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de nasjonale støtteordningene. Ordningen omfatter også gründernettverk som stimulerer til kompetanseheving rettet mot unge bedrifter.

Midlene fordeles etter følgende målgrupper og rammer:

 • Serveringsvirksomheter med skjenkebevilgning, hoteller, reisebyrå og reisearrangører samt sport- og fritidsvirksomheter (3 000.000 kroner)
 • Nyetablerte virksomheter (1 078 000 kroner)
 • Gründernettverk (400 000 kroner)

Se mer informasjon om hvem som kan søke på ordningen lenger ned på siden. 

Søknadsfrist 30. april 2022.

Her finner du søknadsskjema

Hvem kan ikke søke

 • Kommunale og offentlige virksomheter
 • Stiftelser, lag og foreninger
 • Finansnæringen
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller er ilagt konkurskarantene

Bærum kommune fordeler støtten i tråd med regler for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen, og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for den nasjonale notifiserte ordningen. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework.

Fullstendig dokumentasjon må være sendt innen søknadsfristen. Søkere med ufullstendig søknad eller mangelfull dokumentasjon vil ikke bli vurdert. Dette for at saksbehandlingene og utbetaling skal gå raskt.

Serveringsvirksomheter med skjenkebevilgning, hoteller, reisebyrå og reisearrangører samt sport- og fritidsvirksomheter

Støtteordning på 3 millioner kroner kunngjøres som notifisert støtteordning og fordeles til søkere som har rett til støtte ut fra vurderingsgrunnlagene.

Hvem kan søke

 • Bærumsregistrerte foretak og foretak som driver virksomhet i Bærum
 • Foretak må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
 • Foretak som er rammet av smittevernstiltak i januar 2022
 • Foretak som har falt helt eller delvis utenfor de nasjonale støtteordningene
 • Foretak med omsetningstap mellom januar 2022 og sammenligningsperioden

Krav til dokumentasjon

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert alle egenerklæringer
 • Vedlegg: Perioderegnskap for januar 2022 signert av regnskapsfører
 • Vedlegg: Perioderegnskap for sammenligningsperioden signert av regnskapsfører

Regler for fastsettelse av støttebeløp

 • Minimumsbeløp for tap som hensyntas er 20.000 kroner.
 • Maksbeløp for tap som hensyntas for virksomheter som har falt utenfor nasjonale støtteordninger eller som ble pålagt å holde stengt i deler av januar 2022, er 300 000 kroner.
 • Maksbeløp for tap som hensyntas for virksomheter som har hatt og har mulighet for å søke støtte gjennom nasjonale støtteordninger er 150 000 kroner.
 • Tidligere mottatt offentlig støtte hensyntas slik at foretak ikke mottar støtte som overstiger grenseverdier i regelverket.

Midlene fordeles innenfor tilgjengelig ramme på 3 millioner kroner. Hver søker kan i utgangspunktet motta inntil oppgitte maksbeløp, men endelig støttebeløp justeres basert på antall søkere eller dersom rammen blir økt.

Nyetablerte virksomheter

Støtteordning på 1 078 000 kroner kunngjøres som bagatellmessig støtteordning, og fordeles til søkere som har rett til støtte ut fra vurderingsgrunnlagene.

Hvem kan søke

 • Bærumsregistrerte foretak og foretak som driver virksomhet i Bærum, registrert 01.01.2020. eller senere
 • Foretak må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
 • Foretak som er rammet av smittevernstiltak i 2021 og 2022
 • Foretak som har falt helt eller delvis utenfor de nasjonale støtteordningene
 • Foretak med omsetningssvikt i 2021 og/eller kostnader knyttet til smittevernstiltak

Krav til dokumentasjon

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert alle egenerklæringer
 • Vedlegg: Regnskap for 2021 signert av regnskapsfører
 • Vedlegg: Budsjett for 2021 signert av daglig leder

Regler for fastsettelse av støttebeløp

 • Minimumsbeløp for tap som hensyntas er 5 000 kroner
 • Tidligere mottatt offentlig støtte hensyntas slik at foretak ikke mottar støtte som overstiger grenseverdier i regelverket
 • Kommunen vil fastsette et maksbeløp ut ifra totalt antall søknader.

Gründernettverk

Støtteordning på 400 000 kroner kunngjøres som bagatellmessig støtteordning. Målet for denne støtteordningen er å stimulere til kompetanseheving og styrking av overlevelsesevnen til unge bedrifter, som et tiltak i en omstart etter flere år med pandemi.

Gründernettverk kan utforme søknad på aktiviteter som retter seg mot dette formålet. Støtten fordeles til søkere som har rett til støtte ut fra vurderingsgrunnlagene.

Hvem kan søke

 • Bærumsregistrerte foretak og foretak som driver virksomhet i Bærum
 • Foretak må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning

Krav til dokumentasjon

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert alle egenerklæringer
 • Vedlegg: Aktivitetsplan
 • Vedlegg: Budsjett for aktivitet og finansieringsplan

Regler for fastsettelse av støttebeløp

 • Tidligere mottatt offentlig støtte hensyntas slik at foretak ikke mottar støtte som overstiger grenseverdier i regelverket
 • Kommunen vil fastsette et maksbeløp ut ifra totalt antall søknader