Tilskuddsordninger for landbruket

Midlene forvaltes av Innovasjon Norge og fylkesmannen og det er primært personer med tilknytning til landbrukseiendom som kan søke, men ulike fellesprosjekter kan også få støtte.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler i kommunen som kan veilede.

Et godt drenert jordbruksareal er viktig for en god jordstruktur og er avgjørende for en målsetting om økt matproduksjon. Med tanke på tendensen til økte nedbørsmengder i forbindelse med endring til et våtere klima, blir drenering stadig viktigere. Et godt drenert jordbruksareal reduserer faren for erosjon og vil bidra til en bedre vannkvalitet og et bedre vannmiljø.
Tilskuddet fordeles kommunevis fra fylkesmannen. Kommunene har ansvar for forvaltning av midlene.

  • Systematisk grøfting - maks kr 1000,-/dekar
  • Annen grøfting - maks kr 15,-/løpemeter (oppad til kr 1000,-/dekar)

Kriterier/vilkår

  • Arealet som skal dreneres må være tidligere grøftet
  • Tilskudd kan gis til eier eller leier av areal som skal dreneres
  • Tiltaket må ikke forårsake skade på automatisk fredede kulturminner
  • Tiltaket må ha et omfang som utløser minimum kr 3000,- i tilskudd
  • Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning
  • Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon som beskriver tiltak og virkninger

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

nettsidene til Landbruksdirektoratet kan du finne søknadsskjema, forskrifter, retningslinjer og faglige artikler.

Søknadsfrist er 15. mai.

Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skog gjelder skogkultur som avstandsregulering, stammekvisting, suppleringsplanting, tynning, miljøtiltak og veibygging.

Søknadsfrist 15. november.

Avdeling Park, landbruk, natur og kulturvern behandler søknader og er rådgivende. For veiledning kontakt skogbrukssjefen.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden.

Mer om produksjonstilskuddet kan du lese på nettsidene til Statens landbruksforvaltning

Søknadsfristene er 20. august og 20. januar.

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket

Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunen. Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag kan søke om tilskudd.

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunens tiltaksstrategi skal gi overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd.

Tilskudd kan gis til foretak som:

  • oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd
  • Har gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer

Dersom tiltaket skal gjennomføres på leid areal må det innhentes skriftlig tillatelse fra grunneier til gjennomføring av omsøkte prosjekt eller tiltak.

Mer informasjon om spesielle miljøtiltak i jordbruket kan du finne på Landbruksdirektoratets nettsider og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søknaden sendes til Landbrukskontoret i Bærum.

Søknadsfristen er 15. mai.

Bærum kommune har utarbeidet en egen tiltaksstrategi med lokale prioriteringer av tiltak og bruk av SMIL-midler. De lokale prioriteringene skal reflektere prioriteringene i RMP, med tilpasning til lokale utfordringer og målsettinger.

Tilskuddet har som formål å stimulere til økt kvalitetsproduksjon i produksjons­skog og prioriterer tiltak på arealer med midlere og høy bonitet tidlig i foryngelsesfasen.

Kriterier for  tilskuddet i 2017 kan du lese her (pdf).