Diverse ordninger

Frivillighetsmidler 2017 - Søknadsfrist 1. mars.

Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode.

Søk om midler her

Hvert år deles det ut tilskudd til driftsstøtte, frivillige tiltak og prosjekter. Tilskuddet deles ut til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Bærum kommune.

Driftstilskudd

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke driftstilskudd hvert år.
Søknadsfrist er 1. mars og behandling vil skje i april/ mai.

Se retningslinjer for mer informasjon (pdf).

Se søknadsskjema her. 

Stønad til særskilte tiltak

Ungdom eller andre frivillige kan søke om tilskudd til barne- og ungdomsprosjekter. Det er ingen søknadsfrist på prosjektstøtte og søknaden behandles fortløpende.
Det kan søkes midler til:

 • arrangementer
 • spesielle prosjekter
 • opplæringstiltak
 • jubileumsgaver

Se retningslinjer for mer informasjon (pdf). 

Se søknadsskjema her. 

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling er en statlig tilskuddsordning som forvaltes kommunen. Tilskuddsordningen er todelt.

Søknadsfrist er 15.mars.

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Grunnstøtte kan gis til aktive medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Bærum Kommune. Organisasjonen må ha demokratiske vedtekter og en demokratisk valgt ledelse. Organisasjonens virksomhet må falle inn under målene for tilskuddsordningen.

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Kan søkes av frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn, og skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Søknad om kommunalt og statlig tilskudd sendes samlet til Fylkesmannen.

Registrerte tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve statlig og kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet regnes ut på grunnlag av kommunens budsjetterte utlegg til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem i kommunen. 

For å ha rett til kommunal støtte må tros- eller livssynssamfunnet være berettiget til statlig støtte. Det er Fylkesmannen som avgjør om et tros- eller livssynssamfunn er tilskuddsberettiget.

Les mer på sidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilskudd kan bare kreves for medlemmer som ikke samtidig hører til Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn som får tilskudd. 
Tilskudd til trossamfunn skal gå til religiøse formål. Tilskudd til livssynssamfunn skal gå til formål som faller inn under virket som livssynssamfunn. 

Organisasjonene sender årsmelding og regnskap til Fylkesmannen innen en fastsatt dato hvert år før godkjennelse av ny utbetaling.

Tilskuddet til Den norske kirke i Bærum vedtas i kommunens årlige handlingsprogram.

Lover

Forskrifter

Akershus fylkeskommune bevilger midler til kulturarenaer i fylket. Spillemidlene er en del av overskuddet til Norsk Tipping. Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene-kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Informasjon om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema finner du på Akershus fylkeskommunes nettsider.

Innsendingsfrist for forhåndsgodkjenning av prosjektet er 30. oktober. Før søknaden kan sendes inn må den ha blitt tildelt anleggsnummer og søkernummer. Ta kontakt med Bærum kommune i god tid før du starter arbeidet med søknaden, via e-post til bitte.skage@baerum.kommune.no

Frist for endelig utforming og innsending av søknad til kommunen der anlegget skal ligge er 20. januar. Kommunen vil behandle søknaden og sende den videre til endelig avgjørelse i Akershus fylkeskommune innen fristen 20. mars.

Bærum kommune, i samarbeid med Bærum kulturråd, tildeler to ganger i året ut midler til det lokale kulturliv. Det kan søkes om tilskudd til framføringsarenaer, investeringer og oppgradering av utstyr. Organisasjoner og lokalmiljø/lokale initiativ kan søke.

Søknadene behandles fortløpende.

Formål

 • Stimulere til fysisk, sosial og kulturell aktivitet for målgrupper med spesielle behov for legge til rette for sunnere livsstil og god helseadferd.
 • Bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helse. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens folkehelsepolitikk.

Hvem kan søke tilskudd til folkehelseformål?

 1. Organisasjoner som har hovedformål direkte i tråd med formålet.
 2. Organisasjoner som driver generelle tilbud som stimulerer til fysisk, sosial og kulturell aktivitet og som ønsker å tilrettelegge for / rekruttere målrettet målgrupper med spesielle behov.

Søknadsskjema og frister

Kommunen kan be om tilleggsopplysninger.
Prioritering av søknader og størrelsen på tilskuddet, er avhengig av kommunens gjeldende satsninger innenfor folkehelse, kommunale bevilgninger og antall støtteberettigede søkere.
Hovedsøknadsfrist er 1. mars hvert år.

Eventuelle restmidler som ikke blir fordelt etter ordinær søknadsrunde fordeles etter søknad fortløpende.

Klagerett Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag søker mottar svar på søknaden.

Lading av el-bil

Pilotprosjekt i Bærum

Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. I første omgang er dette en begrenset pilot for boligselskap som er klare til å søke om støtte i sommer. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (dvs mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Piloten gjennomføres med støtte fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Asker kommune, og utgjør til sammen 1 million kr i 2017.

Om tilskuddsordningen

 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kr.
 • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kr pr ladepunkt det legges til rette for.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Det tas sikte på å gjennomføre informasjonsmøte om tilskuddsordningen i løpet av våren 2017.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Søknad og utbetaling

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. august 2017. Kommunen tar sikte på å behandle søknadene innen 1. oktober.

Kommunen vil utbetale støtte etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. Ferdigmeldingsskjema vil være tilgjengelig fra kommunens nettside.

Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at «flest mulig nye ladepunkter» blir realisert.

Kontaktperson

Kari Haram 
Spesialrådgiver Tekniske tjenester Bærum kommune

Anbefalinger

Det er viktig at boligselskapet velger en sikker og fremtidsrettet løsning. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Elbilforeningen har bred kompetanse på området og har laget et forslag til hvordan man i det enkelte boligselskap kan gå fram for å få en god prosess om å få etablert eller vurdert etablert ladepunkter. Dette omfatter bl.a. organisering, behovskartlegging og mer tekniske forhold. De trekker også fram behovet for at man bør ta hensyn til at anlegget senere bør kunne skaleres opp og utvikles over tid.

Mer informasjon:

elbil.no - Kom i gang med lading i boligbygg

Videre vises det til en nyttig veileder om installasjon av ladepunkter for elbiler

Her gis mange praktiske tips i tillegg til god informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene)

Så har Elbilforeningen, Enova og Enmira fått laget ytterligere en veileder om «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder» der det er nyttig informasjon også for et boligselskap.