Diverse ordninger

Frivillighetsmidler - Søknadsfrist 1. mars.

Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode.

Søk om midler her

 

Søknadsfrist: 01.03.19

Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatte «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn».

 Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Delmål for ordningen

Ordningen er delt inn i følgende delmål:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.

Det gis driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:

 • Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 30 betalende medlemmer for å kunne få støtte.
 • Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.
 • For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner i tillegg bidra aktivt til å oppnå mål for ordningen (se hovedmål for ordningen og delmål A).
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke.

 Det kan søkes om støtte til prosjekter med flere delmål

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B C ovenfor).

For mer informasjon og retningslinjer

Tilskudd til integreringsarbeid – frivillige organisasjoner (2019)

Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Hvert år deles det ut tilskudd til driftsstøtte, frivillige tiltak og prosjekter. Tilskuddet deles ut til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Bærum kommune.

Driftstilskudd

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke driftstilskudd hvert år.
Søknadsfrist er 1. mars og behandling vil skje i april/ mai.

Se retningslinjer for mer informasjon (pdf).

Se søknadsskjema her. 

Stønad til særskilte tiltak

Ungdom eller andre frivillige kan søke om tilskudd til barne- og ungdomsprosjekter. Det er ingen søknadsfrist på prosjektstøtte og søknaden behandles fortløpende.
Det kan søkes midler til:

 • arrangementer
 • spesielle prosjekter
 • opplæringstiltak
 • jubileumsgaver

Se retningslinjer for mer informasjon (pdf). 

Se søknadsskjema her. 

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Søknad om kommunalt og statlig tilskudd sendes samlet til Fylkesmannen.

Registrerte tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve statlig og kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet regnes ut på grunnlag av kommunens budsjetterte utlegg til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem i kommunen. 

For å ha rett til kommunal støtte må tros- eller livssynssamfunnet være berettiget til statlig støtte. Det er Fylkesmannen som avgjør om et tros- eller livssynssamfunn er tilskuddsberettiget.

Les mer på sidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilskudd kan bare kreves for medlemmer som ikke samtidig hører til Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn som får tilskudd. 
Tilskudd til trossamfunn skal gå til religiøse formål. Tilskudd til livssynssamfunn skal gå til formål som faller inn under virket som livssynssamfunn. 

Organisasjonene sender årsmelding og regnskap til Fylkesmannen innen en fastsatt dato hvert år før godkjennelse av ny utbetaling.

Tilskuddet til Den norske kirke i Bærum vedtas i kommunens årlige handlingsprogram.

Lover

Forskrifter

Akershus fylkeskommune bevilger midler til kulturarenaer i fylket. Spillemidlene er en del av overskuddet til Norsk Tipping. Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene-kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Informasjon om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema finner du på Akershus fylkeskommunes nettsider.

Innsendingsfrist for forhåndsgodkjenning av prosjektet er 30. oktober. Før søknaden kan sendes inn må den ha blitt tildelt anleggsnummer og søkernummer. Ta kontakt med Bærum kommune i god tid før du starter arbeidet med søknaden, via e-post til Berit Inger Øen - berit.oen@baerum.kommune.no

Frist for endelig utforming og innsending av søknad til kommunen der anlegget skal ligge er 20. januar. Kommunen vil behandle søknaden og sende den videre til endelig avgjørelse i Akershus fylkeskommune innen fristen 20. mars.

Bærum kommune, i samarbeid med Bærum kulturråd, tildeler to ganger i året ut midler til det lokale kulturliv. Det kan søkes om tilskudd til framføringsarenaer, investeringer og oppgradering av utstyr. Organisasjoner og lokalmiljø/lokale initiativ kan søke.

Søknadene behandles fortløpende.

Lading av el-bil

Pilotprosjekt i Bærum

Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. I første omgang er dette en begrenset pilot for boligselskap som er klare til å søke om støtte i sommer. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (dvs mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Piloten gjennomføres med støtte fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Asker kommune, og utgjør til sammen 1 million kr i 2017.

Om tilskuddsordningen

 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kr.
 • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kr pr ladepunkt det legges til rette for.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Det tas sikte på å gjennomføre informasjonsmøte om tilskuddsordningen i løpet av våren 2017.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Søknad og utbetaling

Søknadsskjema

I 2018 var det 2 søknadsfrister for å søke om tilskudd, 31. januar og 1. juni. Det ligger inne forslag om videreføring av tilskuddsordningen i 2019. Budsjett for neste år vedtas av kommunestyret i desember i 2018.09.

Det vil informeres om  søknadsfrister i 2019 etter budsjettvedtak.

Kommunen vil utbetale støtte etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. Ferdigmeldingsskjema vil være tilgjengelig fra kommunens nettside.

Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at «flest mulig nye ladepunkter» blir realisert.

Kontaktperson

Hege Gjedebo Haug
Spesialrådgiver Tekniske tjenester Bærum kommune

Anbefalinger

Det er viktig at boligselskapet velger en sikker og fremtidsrettet løsning. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Elbilforeningen har bred kompetanse på området og har laget et forslag til hvordan man i det enkelte boligselskap kan gå fram for å få en god prosess om å få etablert eller vurdert etablert ladepunkter. Dette omfatter bl.a. organisering, behovskartlegging og mer tekniske forhold. De trekker også fram behovet for at man bør ta hensyn til at anlegget senere bør kunne skaleres opp og utvikles over tid.

Mer informasjon:

elbil.no - Kom i gang med lading i boligbygg

Videre vises det til en nyttig veileder om installasjon av ladepunkter for elbiler

Her gis mange praktiske tips i tillegg til god informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene)

Så har Elbilforeningen, Enova og Enmira fått laget ytterligere en veileder om «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder» der det er nyttig informasjon også for et boligselskap.