Trefelling

Trærne rundt oss er til glede for mange, men kan også i blant representere et problem. Med en bebyggelse som stadig blir tettere er trær ofte en kilde til konflikt.

Trær har gunstig effekt på menneskers helse. De grønne lungene virker stressreduserende og er med å bidra til trivsel. Trærne fanger også opp støv og gasser vi ellers ville ha pustet inn. De kan fungere som lekesteder for barn og en treklynge eller et lite skogholt setter fantasien i sving.

Fakta om trær:

  • Skaper effektiv skjerm mot vind - Kan redusere vindhastigheten med opp til 50 %
  • Trekronene reduserer varmestråling fra bakken om natten - Mindre forskjell på dag- og nattemperatur
  • Fordamping fra bladene gjør luften fuktigere - Skaper et varmere miljø
  • Kan drikke flere hundre liter vann i døgnet - Bidrar til å absorbere overvann
  • Trerøttene holder jorda på plass - Forhindrer erosjon
  • Viktig for biologisk mangfold - Tilholdssted for insekter og fugler samt gir ly til andre dyr. Voksested for sopp, lav og mose.

Svartorstammer Jarmyra