Treningstid i idrettshaller

1. marser søknadsfrist for tildeling av faste trenings- og arrangementstider i kommunale idrettshaller for inneværende og kommende sesong. Det er mulig å søke om treningstid for perioden fra 17. august til 15. mai. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes behandlet.

Merk at alle søknadsskjemaer ligger i samme excelark. Skjema til utfylling med oversikt over antall lag/grupper det søkes treningstid for, ligger under arkfanen "Idrettshaller".

Søknadsomgangen gjelder trenings- og arrangementstid i fleridrettshaller, sommertreningstid, treningstid i Bærum idrettspark friidrettshall og styrkerom samt gymnastikksalen på Bjørnegård skole. Henvendelser vedrørende trenings- og arrangementsid i idrettshaller som drives av idrettslag gjøres til disse. Søknader om treningstid i skolenes gymnastikksaler gjøres via elektronisk skjema på kommunens nettsider. Disse behandles av den enkelte skole.

Søknadsskjemaet må fylles ut så nøyaktig som mulig. Søknader med mangelfulle og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid. Natur og idrett behandler søknadene om trenings- og arrangementstid og kaller inn til fordelingsmøte i mai.

Gjønnes idrettshall - storhall