Koronapandemien - Idrettsanlegg

Bruk av kommunale idrettanlegg - Revidert 19. januar 2021

1. Innledning

Dette er generelle regler som omhandler bruken av kommunale idrettsanlegg under den pågående covid-19 pandemien. Når det gjelder tidsspesifikke begrensinger for alder på utøvere som kan benytt anleggene og begrensinger i selve utøvelsen av aktivitetene så henvises det til de enhver tid gjeldene bestemmelser vedtatt av offentlige myndigheter, Bærum kommune og Norges Idrettsforbund.

I en normalsituasjon er utnyttelsesgraden på anleggene meget høy. Med dagens begrensinger knyttet til smittevern er det trolig ikke til å unngå at enkeltanlegg vil få en noe lavere utnyttelsesgrad i den kommende perioden. Avtaler om utlån/utleie begrenses derfor til idrettslag og organisasjoner som har inngått smittevernavtale, og der aktiviteten defineres som hallidrett i fleridrettshall/fotballhall/friidrettshall.

1.1 Hvem og hva forholder vi oss til?

Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

HVEM

HVA

HVOR

HELSEDIREKTORATET Nasjonal veileder for idrett Nasjonale bestemmelser – likt for hele landet
NORGES IDRETTSFORBUND Veileder for særidrett Konkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten
BÆRUM KOMMUNE Tolkning og bestemmelser for Bærum og kommunale anlegg Har ansvaret for smittesituasjonen i Bærum kommune

Ikke alle detaljer er gjengitt i dette skrivet, så alle oppfordres å lese både den nasjonale veilederen Smittevern for idrett (covid-19), kommunens informasjonsside og de ulike særidrettenes veiledere.

I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Bærum kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Bærum kommune er noe strengere enn i andre deler av landet. Det er også viktig å huske at Bærum kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.

2. Intensjon

Det er alltid fornuftig å ha med seg intensjonene bak reglene vi forholder oss til. Intensjonen med smittevernreglene er blant annet at:

 • Hver enkelt person har kontakt med så få mennesker som mulig.
 • Reising på tvers av kommunen begrenses i så stor grad som mulig, for så mange som mulig.

Likevel ønsker Bærum kommune at:

 • Så mange barn og unge som mulig skal få gjennomført så normal aktivitet som mulig.
 • Vi unngår unødvendige lokale konflikter mellom idretter og mellom klubber.

3. Forskjellen mellom arrangement og trening

Helsedirektoratets veileder skiller mellom den daglige treningsaktiviteten og arrangementer (kampaktivitet). Det er viktig å merke seg forskjellen mellom disse.

3.1 Trening

Under trening gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt med skillevegg i anlegg inne.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.

3.2 Arrangement

Den maksimale grensen for antall personer under arrangement reguleres av de til enhver tid gjeldene regler vedtatt av offentlige myndigheter. Antall deltakende personer skal størst mulig begrenses, spesielt i anlegg hvor flere arrangementer/kamper/treninger foregår parallelt.

Under arrangementer gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Det skal være fysisk skillevegg mellom ulike arrangementer/kamper som foregår parallelt.
 • Det skal ikke benyttes samme inngang. I den grad dette er nødvendig må arrangementer startes/avsluttes på ulike tidspunkt. Personer fra ulike arrangementer skal ikke blandes på vei inn ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Arrangementets deltagere skal registreres på en slik måte at eventuell smittesporing kan gjennomføres effektivt.

3.3 Sambruk i idrettsparker

I flere av Bærums idrettsanlegg vil det foregå både trening og arrangementer på ulike idrettsflater samtidig, gjerne både utendørs og innendørs. Her kan det også være flere idretter og/eller klubber involvert. Lokale forhold avgjør hvor mange personer det faktisk og praktisk er fornuftig å ha i et idrettsanlegg/en idrettspark.

Aktivitet skal prioriteres foran publikum. Derfor gjelder følgende prioriteringer:

 1. Utøvere og personer direkte tilknyttet aktiviteten
 2. Ansvarlige for transport av tilreisende utøvere (f.eks. bortelag)
 3. Hvis der er forsvarlig, kan det i begrenset grad åpnes for andre tilskuere

I anlegg/idrettsparker der flere idrettsflater er plassert sammen er det spesielt viktig å begrense antallet personer som går inn under punkt 3. Desto større idrettspark, desto mer restriktiv bør man være. Det er viktig at alle samarbeider om dette slik at mengden tilskuere på «arrangement A» ikke fører til begrensninger i gjennomføringen av «trening B». Selv om det ikke er etablert en konkret øvre grense for antall personer som kan oppholde seg i en idrettspark, er det alle klubbers ansvar å begrense dette antallet. Dette avhenger for eksempel av mulighetene for å skille arrangementer/grupper i garderober og ved å benytte forskjellige innganger.

4. Ansvarsforhold

Idrettslag og andre som har tildelt brukstid i kommunale idrettsanlegg skal ha inngått smittevernavtale med Bærum kommune. Anleggsdrifter, eller den som fører tilsyn med anlegget, har ansvar for å melde fra til Bærum kommune idrett og bad hvis grupper eller klubber bryter med gjeldende regler og fortolkninger.

4.1 Renhold

I Bærum kommunes anlegg har Bærum kommune, i samarbeid med anleggsdrifter, hovedansvaret for generelt renhold av anlegget.
Hver enkelt treningsgruppe/arrangement har et spesielt ansvar for å sikre personlig smittevern og sikker gjennomføring av egen aktivitet. Dette gjelder også ved bruk av garderober.

4.2 Registrering av oppmøte og smittesporing

For at eventuell smittesporing skal kunne gjennomføres på en effektiv måte er det et krav om registrering av oppmøte på trening og arrangementer:

AKTIVITET ANSVARLIG
TRENING Hver enkelt treningsgruppe.
ARRANGEMENT Arrangør er ansvarlig for å registrere både utøvere og evt. Tilskuere. Særidrett er ansvarlig for at arrangementet har en arrangør

Ved spørsmål kan idrettsavdelingen kontaktes på e-post