Søknadsfrist

1. mars er søknadsfrist for tildeling av faste trenings- og arrangementstider i kommunale idrettshaller for inneværende og kommende sesong. Det er mulig å søke om treningstid for perioden fra 22. august til 15. mai. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes behandlet.

Utfylling av søknad og fordeling av treningstid

Når det gjelder søknad om treningstid, minner vi om at antall timer til fordeling er begrenset. Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Grunnlag for tildeling av brukstid i kommunale idrettshaller er for lagidretter, som deltar i seriespill, antall aldersbestemte lag og nivå/divisjon som var påmeldt seriespill for inneværende sesong. For idretter som ikke organiseres med inndeling i lag er det medlemstall for foreningen per 31/12, og utøvere som konkurrerer på høyeste nivå som legges til grunn. Dette vil samlet danne grunnlaget for den kommende fordelingen av treningstid.

Vi ber om at alle lag/grupper synliggjøres i søknaden selv om kriteriene begrenser tildelingen til lag/grupper fra 10 år og oppover. Dette gjelder også grupper som ikke deltar i seriespill i noen form (trimgrupper).

Søknader med mangelfulle og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Vi presiserer at følgende idrettshaller skal være klisterfrie: Bærum idrettspark, Nadderudhallen, Eikelihallen, Oksenøya skole idrettshall, Anna Krefting skole idrettshall, Berger skole idrettshall, Høvik skole idrettshall, Ringstabekk skole idrettshall og Storøya idrettshall.

Vi ønsker å få oversikt over klisterbruken i våre haller. I den forbindelse vil vi ha en tilbakemelding fra idrettslagene om hvor mange lag som benytter klister. Dette rapporteres i egen kolonne i søknadsskjema.

Treningstid i Bærum idrettspark friidrettshall og styrkerom

Det er også mulig for idrettslag å søke om treningstid i friidrettshallen og tilliggende styrkerom. Når det gjelder søknad om treningstid i friidrettshallen vil vi presisere at antall timer til
fordeling er begrenset da friidrett er prioritert. Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Det er samme søknadsfrist som for fleridrettshaller.

Arrangement

For alle arrangementer som skal gjennomføres kommende sesong kreves det egen søknad. Primært skal arrangement avvikles lørdag/søndag. Søknadsfristen er 1. mars.
Søknader etter dette kan skje fortløpende, men det bør søkes minst 1 (en) måned i forveien og senest 14 dager før arrangement, og sendes: nadderud.idrettspark@baerum.kommune.no.

Normalt må fast trening vike plass for større arrangementer, men alle arrangementer på ukedager skal i utgangspunktet holdes i egen treningstid. For all utleie gjelder fastlagte ”Utleieregler for de kommunale idretts‐ og svømmehaller". Om det er arrangementer som har behov for en avklaring om booking før søknadsfristen, ta kontakt med avdeling Idrett og bad.

Idrettshaller som driftes av idrettslag

Hall Idrettslag Adresse Postnummer
Gjønneshallen Haslum IL Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Haslumhallen Haslum IL Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Nadderud arena Nadderud arena AS Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Lommedalshallen Lommedalens IL Slalåmveien 40 1350 LOMMEDALEN
Rykkinhallen Bærums Verk Hauger IF Postboks 80 1334 RYKKINN

Skolenes gymsaler

For søknader om tildeling/leie av timer i skolens gymnastikksaler benyttes elektronisk skjema på kommunens nettsider. Det er den enkelte skoles rektor som behandler disse søknadene med unntak av Bjørnegård skole, hvor det skal søkes Idrett og bad.
Søknadsfristen for gymnastikksal Bjørnegård skole er 1. mars.

Søknadsskjema

Merk at alle søknadsskjemaer ligger i samme excelark. Skjema til utfylling med oversikt over antall lag/grupper det søkes treningstid for, ligger under arkfanen "Idrettshaller".

Behandling av søknader

Idrett og bad vil behandle alle innkomne søknader. Når forslag til fordeling foreligger vil alle søkere få tilsendt dette sammen med informasjon om fordelingsmøte. Her vil eventuelle justeringer kunne bli foretatt.
Fordelingsmøte vil bli avholdt primo mai.

Utleiepriser for arrangementer/spesielle tiltak i idrettshaller

Utleiepriser i de Kommunale idrettshallene ble justert 1/1‐22. Alle priser gjelder for en klokketime.

Anlegg Kom. Etater, Idrettslag
i Bærum og Særkretser
Idrettslag andre
kommuner, Forbund og
elitekamper
Firmaer,
private
  Pris Pris Pris
Idrettshall 309,- 476,- 1205,-
Møterom 184,- 286,- 399,-