Søknadsfrist

10. mars er søknadsfrist for tildeling av faste trenings- og arrangementstider i kommunale idrettshaller for inneværende og kommende sesong. Det er mulig å søke om treningstid for perioden fra 16. august til 15. mai. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes behandlet.

Utfylling av søknad og fordeling av treningstid

Når det gjelder søknad om treningstid, minner vi om at antall timer til fordeling er begrenset. Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. I år vil det være avvik fra kriteriene forbundet med grunnlaget for fordeling av treningstid. På grunn av restriksjoner forbundet med Covid‐19 pandemien og avbrutt seriespill ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som var påmeldt til seriespill for innenværende sesong 20/21. For idretter
som ikke organiseres med inndeling i lag er det medlemstall for foreningen pr 31/12‐2020 som legges til grunn. Dette vil danne grunnlaget for den kommende fordelingen av treningstid.

Vi ber om at alle lag/grupper synliggjøres i søknaden selv om kriteriene begrenser tildelingen til lag/grupper fra 10 år og oppover. Dette gjelder også grupper som ikke deltar i seriespill i noen form (trimgrupper).

Søknader med mangelfulle og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Treningstid i Bærum idrettspark friidrettshall og styrkerom 2021/2022

Det er også mulig for idrettslag å søke om treningstid i friidrettshallen og tilliggende styrkerom. Når det gjelder søknad om treningstid i friidrettshallen vil vi presisere at antall timer til
fordeling er begrenset da friidrett er prioritert. Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Det er samme søknadsfrist som for fleridrettshaller.

Arrangement

For alle arrangementer som skal gjennomføres i sesongen 2021/2022 kreves det egen søknad. Primært skal arrangement avvikles lørdag/søndag. Søknadsfristen er 10. mars 2021.
Søknader etter dette kan skje fortløpende, men det bør søkes minst 1 (en) måned i forveien og senest 14 dager før arrangement, og sendes: nadderud.idrettspark@baerum.kommune.no.

Normalt må fast trening vike plass for større arrangementer, men alle arrangementer på ukedager skal i utgangspunktet holdes i egen treningstid. For all utleie gjelder fastlagte ”Utleieregler for de kommunale idretts‐ og svømmehaller". Om det er arrangementer som har behov for en avklaring om booking før søknadsfristen, ta kontakt med Niels-Otto Bergseng i avdeling Idrett og bad.

Sommertrening

Idrettslag som ønsker å leie idrettshall i perioden 18/5‐21 til 16/6‐21 må gjøre dette i eget søknadskjema. Søkbare haller er: Nadderudhallen og Bærum idrettspark.

Hallene er i utgangspunktet stengt i hele juli måned. Søknadsfristen er 10. mars 2021.

Det kan også søkes om sommertrening i idrettshaller som driftes av idrettslag.

Idrettshaller som driftes av idrettslag

Hall Idrettslag Adresse Postnummer
Gjønneshallen Haslum IL Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Haslumhallen Haslum IL Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Nadderud arena Nadderud arena AS Gjønnesjordet 36 1344 HASLUM
Lommedalshallen Lommedalens IL Slalåmveien 40 1350 LOMMEDALEN
Rykkinhallen Bærums Verk Hauger IF Postboks 80 1334 RYKKINN

Skolenes gymsaler

For søknader om tildeling/leie av timer i skolens gymnastikksaler benyttes elektronisk skjema på kommunens nettsider. Det er den enkelte skoles rektor som behandler disse søknadene med unntak av Bjørnegård skole, hvor det skal søkes Natur og idrett.
Søknadsfristen for gymnastikksal Bjørnegård skole er 10. mars 2021.

Søknadsskjema

Merk at alle søknadsskjemaer ligger i samme excelark. Skjema til utfylling med oversikt over antall lag/grupper det søkes treningstid for, ligger under arkfanen "Idrettshaller".

Behandling av søknader

Idrett og bad vil behandle alle innkomne søknader. Når forslag til fordeling foreligger vil alle søkere bli innkalt til fordelingsmøte. Her vil eventuelle justeringer kunne bli foretatt.
Fordelingsmøte vil bli avholdt medio mai.

Utleiepriser for arrangementer/spesielle tiltak i idrettshaller

Utleiepriser i de Kommunale idrettshallene ble justert 1/1‐21. Utleiepriser justeres hvert andre år. Alle priser gjelder for en klokketime.

Anlegg Kom. Etater, Idrettslag
i Bærum og Særkretser
Idrettslag andre
kommuner, Forbund og
elitekamper
Firmaer,
private
  Pris Pris Pris
Idrettshall 301,- 464,- 1174,-
Møterom 179,- 279,- 389,-
Sommertrening idrettshall 174,-