Med bakgrunn i Kultur- og likestillingsdepartementets plankrav vedrørende kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, kunngjøres høringsutkast til ny plan «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023–2026 i Bærum». Ny plan erstatter tilsvarende plan for perioden 2019–2022.

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023-2026

Planen legges ut på kommunens internettsider, under kunngjøringer. Høringsfristen var 25. mai 2022.

Planen behandles politisk høsten 2022.

Planen setter fokus på folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er foreslått visjon, mål og tiltak for kommunens engasjement i planperioden. Planen omfatter også en prioritert plan for anleggsutvikling hvor kommunal delfinansiering foreslås.

«Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023–2026 i Bærum» er en tematisk plan, dvs. uten selvstendig juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer.

Barn leker i skogen