Formålet med frivillighetsmidler er å motivere frivillighet i kommunale tjenester.

Frivillighetsmeldingen legger vekt på at kommunen skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter med frivillige.

Med frivillig innsats menes ulønnet arbeid gjort av egen fri vilje som kommer individer eller grupper utenfor egen husholdning til gode.

Retningslinjer for tilskudd til frivillighetstiltak:

 1.  Det skal foreligge en felles søknad fra samarbeidspartene.
 2.  Søknaden skal beskrive tiltaket.
  - Hva skal frivilligheten gjøre?
  - Hvordan tiltaket bidrar til å utvikle/ivareta frivilligheten?
  - Hvordan tiltaket er et supplement til den eksisterende virksomheten på tjenestestedet?
 3.  Det gis som hovedprinsipp ikke midler til:
  - Lønn/honorar
  - Driftsutgifter som naturlig ligger til tjenestestedet
  - Etablering av lag og organisasjoner
 4.  Ved tilskudd til anskaffelse av materiell/utstyr som legger til rette for, og muliggjør frivillig innsats, skal eiendomsretten til materiellet vurderes spesielt.
 5.  Alle søknader må inneholde budsjett for tiltaket Det skal informeres om det søkes eller er innvilget økonomisk støtte fra andre instanser.
 6. Standardisert søknadsskjema skal brukes, og alle punktene må fylles ut. baerum.kommune.no/skjemaportalen
 7. Informasjon om vedtak sendes begge parter. Midler overføres til kommunalt tjenestested. Det forutsettes at penger overføres den frivillige samarbeidspart i henhold til avtalen i søknaden.
 8. Det skal leveres en kort rapport om bruk av midlene.
  Retningslinjene, slik de står, legges til grunn for vurdering av innkomne søknader.

Klageadgang

Søkere har anledning til å påklage vedtak.

Klagen sendes til:

Bærum kommune, Forvaltningsenheten, 1304 Sandvika.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. I klagen nevnes det vedtak som det klages over, årsaken til klagen, de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.