Forslaget til Bibliotekstrategi har som mål å skape tilgjengelige og inkluderende møteplasser for hele Bærums befolkning.

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for kommunale temaplaner, og har vært utgangspunktet for arbeidet med forslaget til Bibliotekstrategi. Under arbeidet er det gjennomført bred medvirkning og innbyggerdialog. Over 300 innspill er mottatt og har i vesentlig grad påvirket forslagene til strategier og overordnede strategiske tiltak.

Forslaget til Bibliotekstrategi er utformet med sikte på lang varighet.

Les forslag til Bibliotekstrategi her.

Les kunnskapsgrunnlaget her.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtok 12. mai 2022 at Forslag til Bibliotekstrategi og strategiske tiltak skal legges ut til offentlig ettersyn. 

Høringsinnspill merkes: «Høringsinnspill Bibliotekstrategi 20/3552». Innspillene skal sendes til post@baerum.kommune.no Høringsfrist er 15. juli 2022.