Informasjon fra boligkoordinator

Velkommen til vår informasjonsside.

Her vil vi fortløpende legge ut relevantinformasjon om våre boligprosesser eller annen relevant nyttig informasjon.

2015 ble det opprettet en koordinatorfunksjon. Koordinator har ansvar for dialog, samarbeid og koordinering med foreldre til unge mennesker med utviklingshemming og autisme, som nærmer seg alder for etablering i egen bolig.

Siste nytt: 

Referat fra møte i Sentralt brukerråd 20.11.17 (pdf)

 1. Oktober 2017

23.10.17 arrangerte Bærum kommune, Pleie- og omsorg v / seksjonsleder Heidi Hesselberg informasjonsmøte for pårørende om tema « Eie sin bolig «.

Enhetsleder Liv B. Hansteen fra Eiendom og bolig i kommunen presenterte og ga informasjon om hva det innebærer å eie sin bolig, og hvilke forutsetninger som må være tilstede, samt contra å leie.

Unni P. Einerkjær (mor) presenterte « Per Skreddersvei» gjennom 10 år, som er privat eid av 12 beboere. Interesserte kan kontakte henne på;

E-post: unni.einerkjar@gmail.com eller mobil: 476 66 741.

Seksjonsleder Heidi Hesselberg informerte om status byggeprosjekter i regi av kommunen.

Hun informerte også om tildelingsprosessen i regi av Tildelingskontoret ved tildeling av bolig i nye bofellesskap.

 

 1. Juni 2017:

Viktig: Dersom du vil ha behov for omsorgsbolig i fremtiden, anbefales det at du søker om omsorgsbolig når du fyller 18 år.

Se for øvrig informasjon om prosesser ved fremtidige boligprosjekter.

Foreldre til unge mennesker med utviklingshemming og/eller autistme, som fyller 14 år i løpet av året, blir invitert til dialogmøte med boligkoordinator for å kartlegge fremtidige boligbehov. Dersom du / dere ikke har fått invitasjon til dialogmøte og ønsker dialog, er det fint om du/ dere kontakter boligkoordinator, se mail og telefon til høyre her på siden.

Tildelings- og informasjonsprosess ved nye boligprosjekter i regi av kommunen.

 •  Tildelingsprosessen starter når boligprosjektet er en realitet ved at det legges ut på Doffinn, som er en kunngjøring om offentlig anskaffelse.
 • Kun søkere, som har fått vedtak på omsorgsbolig, vil være med i fremtidige tildelingsprosesser.

Tildelingskontoret sender ut invitasjon til informasjonsmøte til søkere, som kan være aktuelle for hvert boligprosjekt ut i fra likt omsorgsnivå, plass på ventelisten. Seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester vil i dette møtet informere om boligprosjektet, presenterer tegninger og fremdriftsplan med forventet ferdigstillelse av prosjektet.

 • Du må etter denne informasjonen si ja eller nei til å være med videre i prosessen med en tilbakemeldingsfrist til Tildelingskontoret.
 • Dersom det er mulig kan beboerne selv velge leilighet under forutsetning at det er enighet i hele gruppen. For øvrig har kommunen plasseringsrett og plikt, og vil legge føringen på hvem som skal bo hvor dersom behovet til den enkelte tilsier det.
 • Tilbudsbrev på den enkelte leilighet sendes ut, og du må skriftlig akseptere tilbudet. Takker du nei til tilbudt leilighet, vil tilbudet falle bort.

 *************************************************************************

 • Seksjonsleder informerer brukerorganisasjonene NFU, LUPE om nye boligprosjekter i Sentralt brukerråd. Utkast av tegninger vil bli presentert for representanter for NFU og LUPE.
 • Informasjon om nye boligprosjekter legges også ut på nettsiden til boligkoordinator.

 

Vett på nett:

    2.  April 2017:

 27.04.2017 arrangerte Bærum kommune, Pleie og omsorg i samarbeid med Mitt Hjem Mea Domus et informasjonsmøte om boligplanlegging og fremtidige boligprosjekter, som kommunen arbeider med til utviklingshemmede og autister. I tillegg ble det gitt informasjon om;

 • - Brobyggerprosjektet
 • -Tildeling og tildelingskriterier
 • - Eie eller leie sin bolig
 • - Nou 2016:17 « På lik linje « Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Det ble trukket frem noen funn, Løft 1, 4 og 5.

Det kom mange pårørende og andre interessenter til dette møtet. Kommunalsjef Morten Svarverud takket for fremmøtet og engasjementet, og informerte om at kommunen vil legge opp til årlige informasjonsmøter.

Følgende fil- eller koblingsvedlegg;

Fremtidige boligprosjekter;

Følgende boligprosjekter skal ferdigstilles i løpet av 2018;

 • Sauebakken ( tidligere Løkka sykehjem ). Her  skal det  rehabiliteres med 10 leiligheter i tillegg til fellesrom og personalfasiliteter.
 • Brynsveien 153. Kommunen har kjøpt tomten hvor det skal bygges 12 leiligheter i tillegg til fellesrom og personalfasiliteter.

Et annet prosjekt som pr i dag kun er under planlegging for å se på mulighetene er « Meglergården « på Bekkestua. Jfr artikkel i Budstikka d. 31.01.2017. Kommunen eier én av tre seksjoner i den såkalte Meglergården på Bekkestua. Stor Oslo-Eiendom har kjøpt to av seksjonene av meglerveteranene Gunnar Krogsveen og Morten Thøgersen. Kommunen ønsker da å selge sin seksjon for så å kjøpe tilbake leiligheter til bruk for utviklingshemmede. Bærum kommune tenker også her at det skal være 12 leiligheter i tillegg til fellesrom og personalfasiliteter. Hvis alt går i orden vil det være ferdig i løpet av 2020        

Dialogmøter

Foreldre til unge mennesker med utviklingshemming og autisme i alder fra 14 år, blir invitert til dialogmøte med boligkoordinatoren. Hensikten er å ha i dialog og dele informasjon.  Pr mai 2016 har det vært gjennomført 106 dialogmøter med foreldre. Kommunen har gjennom dialogmøtene også fått informasjon om perspektiver knyttet til bolig og annen viktig informasjon. Dialogen er nyttig for kommunens fremtidige planlegging av boliger i et langsiktig perspektiv.

I tillegg til de individuelle dialogmøtene har det også vært videre dialog med 2 foreldregrupper.

Behovsplan

I perioden 2016 – 2024 vil det være 110 utviklingshemmede, som vil ha behov for å flytte hjemmefra. Behovene er kommet fram gjennom dialogmøter og innvilgede vedtak på omsorgsbolig.

I perioden 2025 – 2035 er prognosen beregnet til ca. 88 nye behov, som er basert på de som er født mellom 2003 og 2014, og vil ha behov for omsorgsbolig ved ca. 22 års alder.

Omsorgsbolig og valgfrihet

Sektorutvalget Bistand og omsorg besluttet 16.06.15 at det skal være en valgfrihet på om utviklingshemmede ønsker å eie eller leie sin omsorgsbolig. Denne valgfriheten skal gjelde for nye bygg. Dette er nå noe kommunen utreder mulighetene for.

Link til sak om valgfrihet omsorgsbolig

På et senere tidspunkt vil vi komme med eksempel på hvordan det å eie sin omsorgsbolig kontra det å leie gjennom kommunen vil slå ut.

Mulighetsstudier

For å etablere nye omsorgsboliger til unge mennesker med utviklingshemming og autisme, har Eiendom i kommunen ansvar for å vurdere tomter, ombygging av eksisterende bygg og eventuelle kjøp av boliger hos andre byggherrer.

Eiendom gjennomfører nå flere konkrete mulighetsstudier, i tett samarbeid med seksjonsleder og boligkoordinator, for å vurdere egnede tomter og bygg til etablering av omsorgsboliger.

Nye omsorgsboliger

Handlingsprogrammet (HP) til kommunen viser at det årlig er satt av midler til å bygge nye omsorgsboliger til utviklingshemmede og autister med inntil 12 leiligheter fordelt på 2 boliganlegg. De to første boliganleggene  skal stå ferdig i løpet av 2018.

Vi vil komme tilbake til mer informasjon om prosjektene når de er godkjente.

Videre arbeid med foreldre i en boligprosess

Dersom noen foreldre ønsker ytterligere  dialog, har tanker og ideer, så er det bare å kontakte boligkoordinator.

Vår målsetting er å invitere foreldre inn i konkrete boligprosjekter. I første omgang vil det være foreldre til de som har søkt og fått vedtak om omsorgsbolig.

Annen info:

 •  Søke omsorgsbolig

Det kan søkes omsorgsbolig fra fylte 18 år. Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden, dette gjelder også for de som bor i barnebolig. Adresse: Bærum kommune, Tildelingskontoret, Postboks 700, 1304 Sandvika.    Link til søknadskjema, omsorgsbolig 

 •  Boligkontoret

Det er boligkontoret i Bærum kommune, som forvalter statlige midler (startlån, bostøtte) ved kjøp av bolig. Kontaktperson er Anne Birkeland  telefon 67 50 75 76