Hjemmehjelp - Praktisk bistad

Hjemmehjelp er en tjeneste til personer (med svekkede fysiske og kognitive funksjoner) som har behov for bistand til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet.

Kommunen er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen, mestre dagliglivet og klare deg selv lengst mulig i eget hjem.

Hva kan hjemmehjelpen bidra med:

  • Handling via Kolonial.no
  • Rengjøring
  • Klesvask
  • Sengetøysskift
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

  • Du må ha et langvarig hjelpebehov som skyldes nedsatt funksjonsnivå etter sykdom og/eller skade.

Hvordan søke hjemmehjelp?

 Fyll ut egensøknad der du beskriver dine hjelpebehov.

Skjema for søknad om hjemmehjelp

  • Søknad sendes pr post – adresse se skjema

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler tar kontakt med deg for avtale om vurderingsmøte på tildelingskontoret eller i hjemmet.

Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne.

Utfører tar direkte kontakt med deg for oppstart av tjenesten.

Tjenesten tildeles etter kontinuerlig behovsvurdering. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov

Har du allerede hjemmehjelp?

Personer som allerede mottar hjemmehjelp, tar direkte kontakt med tjenesten ved spørsmål og beskjeder.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Tildelingskontoret avgjør hva slags hjelp og hvor mye hjelp som skal tildeles. Bruker får skriftlig vedtak om dette sammen med informasjon om betaling.

Det betales for tjenester som rengjøring (gulvvask, støvsuging og vindusvask), klesvask og stell av tøy, innkjøp, ærender og annet i forbindelse med husholdningen.

Det betales ikke egenandel for hjelp i hjemmet i form av personlig stell.

Egenbetalingen kan ikke overstige hva det koster for kommunen å utføre tjenesten.

antall g Betaling time Maksimum antall timer som det skal betales for Maksimum betaling per måned
Inntil 2,5 G 0 0 0
2,5-3 G kr. 471 1 timer kr. 471
3-4 G kr. 471 2,5 timer kr. 1 177
4-5 G kr. 471 4 timer kr. 1 884
5-6 G kr. 471 6 timer kr. 2 826
6G og over kr. 471 8 timer kr. 3 768
inntil 2,5 G Inntil kr. 249 645
Mellom  2,5-3G kr. 253 378 - 304 053
Mellom 3-4 G kr. 304 053 - 405 404
Mellom 4-5 G kr. 405 404 - 506 755
Mellom 5-6 G kr. 506 755 - 608 106
Over 6 G Over 608 106

Satsene for betaling gjelder fra 1. mai 2019

Rådmannen har fått myndighet til etter særskilt vurdering å redusere egenbetalingen i enkeltsaker der det er nødvendig for å oppnå et rimelig resultat.

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmesykepleiere. Det er også mulig å bytte leverandør.

Du kan velge mellom disse tre private leverandørene i tillegg til Bærum kommune:

Skjema for valg/bytte av leverandør (doc)

Tilbakemelding på kvalitet

 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. På denne siden finner du tilbakemeldings skjema