Brukerstyrt personlig assistanse

Søk om BPA her

Brukerstyrt Personlig Assistent - BPA  

 • Tjenesten ytes i brukers hjem eller der bruker gjennomfører de tiltak som inngår i vedtaket og er et alternativ eller supplement til tjenester til hjemmeboende.
 • Ordningen vil si at bruker selv ansetter de personer vedkommende ønsker skal yte omsorgen. Ordningen retter seg derfor mot personer som er i stand til å være arbeidsleder og har nødvendig innsikt og ressurser til å nyttiggjøre seg ordningen.
 • BPA kan tildeles som praktisk bistand, støttekontakt og avlastning. Tjenesten gjelder også barn.

Å søke tjenesten - hva skriver man?

 • Søknaden skal inneholde årsaken til at du søker BPA.
 • Fortell om deg selv. Hvor lenge har du vært funksjonshemmet?
  Er funksjonshemmingen medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade. Er din sykdom progredierende slik at behovet for hjelp endrer seg? Hvilken utdanning har du? Har du arbeid nå? Er du gift? Har du barn? Bor du alene?
 • Dersom det har betydning for ditt behov for assistanse, bør du ta med endringer i din families situasjon eller ditt sosial nettverk.
 • Skrive hvilke oppgaver du greier uten hjelp og hvilke du trenger hjelp til.
  Du bør også skrive litt om hvilke hensyn du må ta for å kunne holde deg så frisk som mulig.
 • Beskriv hva du trenger assistanse til i løpet av et døgn. Hva får du ikke utført fordi du har for lite hjelp. Kanskje er den hjelpen du får ikke fleksibel nok? Hvilke kommunale tjenester vil du si i fra deg dersom du innvilges BPA?

Husk legeerklæring som vedlegg til søknaden!

 • Her er noen eksempler på viktige punkter i legeerklæringen
 1. Funksjonshemming/funksjonsnivå
 2. Spesielle behov for forebyggende hjelp, for eksempel stell av huden  eller ekstra tilsyn under sykdom
 3. Slitasje og eventuelle senskader
 4. Nye helseplager som har kommet de siste årene.
 5. Endring i familiesituasjonen, som familieforøkning, skilsmisse, ektefelle eller foreldres bortgang)
 6. Aldring og slitasje hos pårørende
 7. Behov for sosial aktivitet og kontakt utenfor hjemmet

Når Tildelingskontoret har mottatt søknaden, vil alltid en fagkonsulent fra kommunen komme hjem til deg og sammen med deg vil konsulenten vurdere behovet for BPA.

Brukervalg

Bærum kommune har inngått kontrakt med seks leverandører for levering av BPA. Tilbudet gir personer med enkeltvedtak om BPA muligheter til å velge leverandør. Dersom bruker ønsker å beholde nåværende assistenter ved skifte av leverandør, kan disse overføres til ny leverandør. Dette forutsetter at assistentene selv ønsker denne løsningen.

Du kan også velge kommunen som din leverandør.

Bærum kommune som BPA leverandør

Rådgiverne går på besøk til alle arbeidsledere som velger Bærum kommune og går gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Rådgivere for de som har valgt Bærum kommune som leverandør av sin tjeneste:

 • Bodil Rasch telefon 67 50 41 09 eller mobil 934 37 722
 • Hege Lund telefon 67 50 73 95 eller mobil 932 62 233

Rådgiverne er tilgjengelig på telefon og mail mellom klokken 8.00 og 15.30 alle ukedager.

Leverandørene er:

Brukere av tjenesten kan velge fritt blant leverandørene.