Brukerstyrt personlig assistanse

Søk om BPA her

Brukerstyrt Personlig Assistent - BPA

 • Tjenesten ytes i brukers hjem og er et alternativ eller supplement til tjenester til hjemmeboende.
 • Ordningen vil si at bruker selv ansetter de personer vedkommende ønsker skal yte omsorgen. Ordningen retter seg derfor mot personer som er i stand til å være arbeidsleder og har nødvendig innsikt og ressurser til å nyttiggjøre seg ordningen.

Å søke tjenesten - hva skriver man?

 • Søknaden skal inneholde årsaken til at du ønsker BPA i ditt hjem.
 • Fortell om deg selv. Hvor lenge har du vært funksjonshemmet?
  Er funksjonshemmingen medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade. Er din sykdom progredierende slik at behovet for hjelp endrer seg? Hvilken utdanning har du? Har du arbeid nå? Er du gift? Har du barn? Bor du alene?
 • Dersom det har betydning for ditt behov for assistanse, bør du ta med endringer i din families situasjon eller ditt sosial nettverk.
 • Skrive hvilke oppgaver du greier uten hjelp og hvilke du trenger hjelp til.
  Du bør også skrive litt om hvilke hensyn du må ta for å kunne holde deg så frisk som mulig.
 • Beskriv hva du trenger assistanse til i løpet av et døgn. Hva får du ikke utført fordi du har for lite hjelp. Kanskje er den hjelpen du får ikke fleksibel nok? Hvilke kommunale tjenester vil du si i fra deg dersom du innvilges BPA?

Når Tildelingskontoret har mottatt søknaden, vil alltid en fagkonsulent fra kommunen komme hjem til deg og sammen med deg vil konsulenten vurdere behovet for BPA.

Andre leverandører - BPA kontrakter

Bærum kommune tilbyr seks leverandører å inngå tjenestekonsesjonskontrakter for BPA. Tilbudet gir personer med enkeltvedtak om BPA (arbeidsledere) muligheter til å velge leverandør. Dersom arbeidslederen ønsker å beholde sin nåværende assistent, kan denne overføres til ny leverandør. Dette forutsetter at assistenten selv ønsker denne løsningen. Det er også mulig å få tildelt assistent gjennom kommunen. Du vil da få kommunen som din leverandør.

Alle leverandørene er forpliktet til å ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariff og avtaleverk som gjelder for dette området.

De seks leverandørene er: