Arbeid og aktivitetstilbud

Tjenestene består av tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, primært personer med psykisk utviklingshemming, som er i behov av et tilrettelagt aktivitetstilbud på dagtid. Tjenesten er ikke lovpålagt. For brukere i omsorgsbolig med tjenester fra miljøarbeidertjenesten kan aktivitetstilbud på dagtid også gis med base i egen bolig

Søknadsfrist

Hele året, men for å rekke hovedsøknadsbehandling på våren, for oppstart etter sommerferien - er fristen 1. februar.  Det må søkes skriftlig på tjenestene og søknaden skal underskrives av søkeren selv eller hjelpeverge.

Aldersgrense: 60 år.

  • Søkerne skal ha fullført videregående opplæring, og mulighet for tilrettelagt arbeid i regi av arbeidsmarkedsetaten/kommunen skal ha blitt vurdert. 
  • Søker bør ha et ønske om og utbytte av å delta i aktiviteter i små eller store grupper og bør ikke ha utfordrende atferd som kan bli en belastning for resten av miljøet.  

Søk om tilrettelagte aktiviteter her

  • Søker må være i arbeidsrelevant alder, bosatt i Bærum kommune og ha uføretrygd.
  • Søker må være motivert for arbeid, ønske å delta i arbeidsplassens produksjon og ha en viss forståelse for hva arbeid innebærer. Søker må fungere i gruppe og være selvstendig i ADL-funksjoner som toalettsituasjon og måltider.
  • Tildeles ved Bærum kommunale arbeidssentre og Aurora Verksted BA hvor Bærum kommune kjøper arbeidsplasser

Ved søknad om tilrettelagt arbeid skal arbeidsevnevurdering fra NAV foreligge og søkerens behov være avklart i forhold til arbeidsmarkedsetaten/ NAVs ansvar før det søkes om tjenesten. Ved søknad om tilrettelagt arbeid fra kommunen må det være avklart at søker ikke kan ha tilrettelagt arbeid i regi av arbeidsmarkedsetaten.
Tjenesten er ikke lovpålagt. For brukere i omsorgsbolig med tjenester fra miljøarbeidertjenesten kan aktivitetstilbud på dagtid også gis med base i egen bolig.

Søk om varig tilrettelagt arbeid her

Seniortilbudet er på Emma Hjorth som en avdeling under Emma dagaktivitetstilbud. 

Seniortilbudet blir gitt som et gruppetilbud. Omfang for den enkelte bestemmes etter avtale, og sees i sammenheng med den totale gruppens behov for organisering og tilrettelegging. Tjenesten er ikke lovpålagt. For brukere i omsorgsbolig med tjenester fra miljøarbeidertjenesten kan aktivitetstilbud på dagtid også gis med base i egen bolig.

Vedtak om Seniortilbud gis for ett år av gangen.

Søk om seniortilbud her

Dersom det er ledig kapasitet ved de ulike arbeidsstedene gis det tilbud om hospitering/arbeidstrening for skoleelever i videregående skole. Dersom skolene ønsker hospitering må de ta direkte kontakt med Bærum arbeidssenter. 

Tjenesten Arbeid- og aktivitetskjøring er spesialtransport av personer som av ulike grunner ikke kan benytte ordinære kollektive transportmidler. Les retningslinjene her. Det er egenbetaling for denne tjenesten. Se Bærum kommunes «Liste over priser for kommunale tjenester»

Henvendelser angående koordinering av arbeidskjøring rettes til PLKF ved Margrethe Løvlid, tlf. 67 50 46 55.

ESA er et kommunalt tilbud til hjemmeboende funksjonshemmede, som har et behov for tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid og frem til foresatte kommer hjem fra jobb.

ESA skal være et fristed for brukerne hvor det legges vekt på aktiviteter som tar utgangspunkt i den enkeltes interesser og behov. Det er egenbetaling for denne tjenesten. Se Bærum kommunes «Liste over priser for kommunale tjenester»

Søk om tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid her

  • ARBA (tidligere Løxa utvikling, Di gruppen og Mølla kompetansesenter) gir ulike former for tilrettelagt arbeid. Søk via NAV 
  • Bjørnegård psykososiale senter. Binna kafe tilbyr tilrettelagt arbeid på kjøkkenet for mennesker som vil prøve seg i arbeidslivet. Huset på Stabekk har et allsidig og variert lavterskeltilbud innen kultur, fritid, forming og fysisk aktivitet.
    Les mer om Aktivitetstilbudet ved Bjørnegård psykososiale senter og Huset på Stabekk  
  • Aktiv på dagtid i Bærum i Bærum drives av Friskis&Svettis i samarbeid med Akershus idrettskrets og Bærum kommune i tillegg er det flere andre samarbeidspartnere, både offentlige og frivillige organisasjoner. Ta kontakt med Friskis&Svettis på telefon 67 80 76 00 eller på e-post askerbarum@friskissvettis.no.