Tjenester du kan søke på

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester (elektronisk)

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Søknadsskjema om rehabiliteringsopphold i Altea (pdf)

Søknadsskjema om trygghetstjenester (elektronisk)

Priser på pleie og omsorgstjenester 2020 

Beregning av egenandel ved langtidsopphold i sykehjem 2020

Trygghetstjenester - søknad (pdf)

Tjenesten består av ulike tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, primært utviklingshemmede, som må ha et tilrettelagt tilbud for å få dekket behovet for aktivitet etter avsluttet videregående skole.

Søknadsfrist

Hele året, men for å rekke hovedsøknadsbehandling på våren, for oppstart etter sommerferien - er fristen 1. februar. 
Det må søkes skriftlig på tjenestene og søknaden skal underskrives av søkeren selv eller hjelpeverge.

Aldersgrense: 60 år.

Tilrettelagte aktiviteter:

 • Søkerne skal ha fullført videregående opplæring, og mulighet for tilrettelagt arbeid i regi av arbeidsmarkedsetaten/kommunen skal ha blitt vurdert. 
 • Søker bør ha et ønske om og utbytte av å delta i aktiviteter i små eller store grupper og bør ikke ha utfordrende atferd som kan bli en belastning for resten av miljøet.  

Søk om tilrettelagte aktiviteter her

Kommunalt varig tilrettelagt arbeid:

 • Søker må være i arbeidsrelevant alder, bosatt i Bærum kommune og ha uføretrygd.
 • Søker må være motivert for arbeid, ønske å delta i arbeidsplassens produksjon og ha en viss forståelse for hva arbeid innebærer.
 • Tildeles ved Bærum arbeidssenter og Aurora Verksted BA hvor Bærum kommune kjøper arbeidsplasser

Ved søknad om tilrettelagt arbeid skal arbeidsevnevurdering fra NAV foreligge og søkerens behov være avklart i forhold til arbeidsmarkedsetaten/ NAVs ansvar før det søkes om tjenesten.

Søk om varig tilrettelagt arbeid her

Seniortilbud:

Seniortilbudet er på Emma Hjorth som en avdeling under Emma dagaktivitetstilbud. Brev med informasjon om seniortilbud sendes ut til alle brukere av de kommunale arbeids og aktivitetssentrene det år de fyller 60 år.

Seniortilbudet blir gitt som et gruppetilbud mellom klokken 9.00/10.00 og klokken 15.00. Omfang for den enkelte bestemmes etter avtale, og sees i sammenheng med den totale gruppens behov for organisering og tilrettelegging.

Vedtak om Seniortilbud gis for ett år av gangen.

Søk om seniortilbud her

Hospitering:

Dersom det er ledig kapasitet ved de ulike arbeidsstedene gis det tilbud om hospitering/arbeidstrening for skoleelever i videregående skole. Dersom skolene ønsker hospitering må de ta kontakt med Bærum arbeidssenter

Arbeid og aktivitetskjøring:

Tjenesten Arbeid- og aktivitetskjøring er spesialtransport av personer som av ulike grunner ikke kan benytte ordinære kollektive transportmidler. Les retningslinjene her.

Henvendelser angående koordinering av arbeidskjøring rettes til PLKF ved Margrethe Løvlid, tlf. 906 38 816.

Etter Skole- og Arbeidstid (ESA):

ESA er et kommunalt tilbud til hjemmeboende funksjonshemmede, som har et behov for tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid og frem til foresatte kommer hjem fra jobb.

ESA skal være et fristed for brukerne hvor det legges vekt på aktiviteter som tar utgangspunkt i den enkeltes interesser og behov.

Søk om tilsyn/aktivitet etter skole- og arbeidstid her søknadsfrist er 1. februar.

Arbeid og aktivitetstilbud gitt av andre:

 • ARBA(tidligere Løxa utvikling, Di gruppen og Mølla kompetansesenter) gir ulike former for tilrettelagt arbeid. Søk via NAV 
 • På Bjørnegård tilbys forebyggende og rehabiliterende tjenester. Vi tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning.
  Les mer om tilbudet fra Bjørnegård Aktivitetshus her
 • FAS - senteret gir varierte aktivitetstilbud for personer med fysisk funksjonshemming eller kroniske lidelser i aldersgruppen 18 – 67 år.  
 • Aktiv på dagtid i Bærum i Bærum drives av Friskis & Svettis i samarbeid med Akershus idrettskrets og Bærum kommune i tillegg er det flere andre samarbeidspartnere, både offentlige og frivillige organisasjoner. Ta kontakt med Friskis&Svettis på telefon 67 80 76 00 eller på e-post askerbarum@friskissvettis.no.

 

Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet, eller det kan gis avlastning utenfor hjemmet.

 Avlastningstjeneste/Barneboligene

Tilbud om døgnavlastning til familier i Bærum med hjemmeboende barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Søk om avlastningstjeneste eller barnebolig her

Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens

Pårørende til personer med demens som bor hjemme, kan få avlastning. Avlaster kommer hjem til personen med demens og er stedfortreder for pårørende. Timene med avlastning er ment som en støtte og hjelp til pårørende og planlegges i samarbeid med dem.

Tjenesten er gratis. 

For mer informasjon vedrørende avlastning til hjemmeboende personer med demens

ta kontakt med Liv  Folkestad på telefon 67 50 47 65, mandag til fredag kl. 08:00-15:00

Søk om avlasting for pårørende til hjemmeboende personer med demens her

 

Søk om bolig til personer med utviklingshemming her

Omsorgsboliger til personer med utviklingshemming ligger spredt rundt om i hele kommunen og varierer i størrelser og bemanning etter beboernes behov. Alle boliger er døgnbemannet.

Søk om BPA her

Brukerstyrt Personlig Assistent - BPA

 • Tjenesten ytes i brukers hjem og er et alternativ eller supplement til tjenester til hjemmeboende.
 • Les mer om BPA her

Å søke tjenesten - hva skriver man?

 • Søknaden skal inneholde årsaken til at du ønsker BPA i ditt hjem.
 • Fortell om deg selv. Hvor lenge har du vært funksjonshemmet?
  Er funksjonshemmingen medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade. Er din sykdom progredierende slik at behovet for hjelp endrer seg? Hvilken utdanning har du? Har du arbeid nå? Er du gift? Har du barn? Bor du alene?
 • Dersom det har betydning for ditt behov for assistanse, bør du ta med endringer i din families situasjon eller ditt sosial nettverk.
 • Skrive hvilke oppgaver du greier uten hjelp og hvilke du trenger hjelp til.
  Du bør også skrive litt om hvilke hensyn du må ta for å kunne holde deg så frisk som mulig.
 • Beskriv hva du trenger assistanse til i løpet av et døgn. Hva får du ikke utført fordi du har for lite hjelp. Kanskje er den hjelpen du får ikke fleksibel nok? Hvilke kommunale tjenester vil du si i fra deg dersom du innvilges BPA?

Husk legeerklæring som vedlegg til søknaden!

 • Her er noen eksempler på viktige punkter i legeerklæringen
 1. Funksjonshemming/funksjonsnivå
 2. Spesielle behov for forebyggende hjelp, for eksempel stell av huden  eller ekstra tilsyn under sykdom
 3. Slitasje og eventuelle senskader
 4. Nye helseplager som har kommet de siste årene.
 5. Endring i familiesituasjonen, som familieforøkning, skilsmisse, ektefelle eller foreldres bortgang)
 6. Aldring og slitasje hos pårørende
 7. Behov for sosial aktivitet og kontakt utenfor hjemmet

Når Tildelingskontoret har mottatt søknaden, vil alltid en fagkonsulent fra kommunen komme hjem til deg og sammen med deg vil konsulenten vurdere behovet for BPA.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Har pårørende behov for avlastning?

Et dagtilbud på et av kommunens Dagaktivitetssentra gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Her er en liste over alle kommunens dagaktivitetssentra

Søk om dagaktivitetsplass her

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk bistand til rengjøring, handling eller personlig stell.

Det er kommunen ved saksbehandler på Tildelingskontoret som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Søk om hjemmehjelp og praktisk bistand her

 

Ambulerende tjenester / Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Tjenesten kan omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering, oppfølging av sykdom som f.eks. kreft.

Se oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt og  kreftsykepleiere.

Søk om hjemmesykepleie her

 

Informasjon om koordinator og individuell plan

For deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (HESO) §7-2, skal kommunen tilby koordinator og individuell plan. Med behov for «koordinerte tjenester» menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør sees i sammenheng. Med behov for langvarige tjenester menes at behovet bør ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år.

En individuell plan er et verktøy for samarbeid og en rettighet for de som har behov for langvarig og koordinerte tjenester jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Retten til en individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen i seg selv utløser ikke rettigheter til tjenester. Tjenesten er gratis.

Bærum kommune bruker det nettbaserte samhandlingsverktøyet Sampro for individuell plan.

En koordinator er en tjenesteyter som skal:

 • være kontaktperson for deg og for medlemmene i ansvarsgruppen
 • ha oversikt over de tjenesteytere som bistår deg, og innhente samtykke for videre samhandling
 • planlegge ansvarsgruppemøte i samarbeid med deg, kalle inn, gjennomføre møte og påse at referat blir skrevet
 • informere om og være ansvarlig for at det utarbeides en individuell plan hvis du har behov for dette
 • delegere ansvarsoppgaver i ansvarsgruppen
 • sørge for oppnevning av ny koordinator ved lengre fravær

En individuell plan kan:

 • hjelpe deg til å kartlegge din livssituasjon og sette mål for hverdagen
 • gir en oversikt over deltagere i ansvarsgruppen
 • sikre at dine samarbeidspartnere samarbeider med deg og hverandre
 • bidra til mindre brevutvekslinger, og er et elektronisk kommunikasjonsverktøy der deltagerne kan sende beskjeder til hverandre

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal arbeide på tvers av alle velferdsområder i kommunen og er organisert ved Tildeling og forvaltning. Enheten har seks rådgivere med ulik fagbakgrunn og bred erfaring fra statlige og kommunale tjenester.

Enheten skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerende tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Målet er å sikre forutsigbarhet, tidlig planlegging og gode forløp/overganger for den enkelte bruker.

Videre skal enheten være synlig og tilgjengelig og ha god oversikt over kommunens og spesialisthelsetjenenestens tjenestetilbud.

Enheten skal:

 • ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
 • bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
 • motta melding om mulig behov for sosial, psykososial, medisinsk rehabilitering og habilitering
 • ha oversikt over tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • bidra til kvalitetsutvikling i kommunen

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har behov for ytterligere informasjon om individuell plan og koordinator.

Telefon: 67 50 40 50/ 908 42 270

e-postadresse: koordinerendeenhet@baerum.kommune.no

Ansatt Telefon
Cecilie Brendås 406 25 584
Gunvor Folland  909 10 371
Kathrine Lundquist Gunby 912 42 488
Camilla Berg-Naglic 911 64 526
Gro Øien 911 80 367
Linn Breiland
907 91 345

Avdelingsleder Karin Sjølinder  telefon 959 10 330  

Skjema for: Henvendelse om koordinator og individuell plan

Relevante linker:

Miljøarbeidertjenesten er et tilbud til den som på grunn av funksjonshemming eller sykdom har behov for opplæring og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål.

Ved behov for helsehjelp kan dette også bli gitt gjennom Miljøarbeidertjenesten.

Se en oversikt over kommunens ulike boliger i Miljøarbeidertjenesten.

Søk om praktisk hjelp og opplæring gjennom Miljøarbeidertjenesten her

 

Søk om omsorgsbolig her

Omsorgsbolig (tidligere Bolig med service) tildeles til eldre som er i behov av personale i nærheten hele døgnet. Som beboer i omsorgsbolig har man status som hjemmeboende og skal få all den hjelp man trenger etter enkeltvedtak på tjenester.

Her er en oversikt over kommunens omsorgsboliger, deres fasiliteter og husleiepriser (pdf)

Her finner du hjemmesiden til hver enkelt omsorgsbolig

Søk om omsorgsbolig her

Omsorgsbolig Psykisk helse er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid. Boligene er plassert geografisk spredt rundt i kommunen og bemanningsgraden er varierende. I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering.

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad og hvilket nivå stønaden skal ligge på.

Søk om omsorgsstønad her

Søk om psykisk helseoppfølging her

Psykisk helse gir hovedsakelig tjenester til hjemmeboende personer med psykiske lidelser. 

Psykisk helse skal legge bedre til rette for individuell tilpassing av tjenester og mulighet til å bo i eget hjem livet ut.

Tildelingskontoret saksbehandler søknader om psykisk helseoppfølging. Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte Tildelingskontorets saksbehandlere for informasjon, råd og veiledning. Vi bistår gjerne med å hjelpe deg å fylle ut søknad. Nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Du kan benytte deg av en ledsager / medhjelper til å representere deg ved søknad og lignende. Du må da ha med skriftlig fullmakt.

Trenger du mer informasjon, råd og veiledning - ta kontakt med Tildelingskontorets saksbehandlere.

Centro Asistencial Noruego (CAN) ligger i Altea, en spansk kystby med jevnt og godt middelhavsklima. Senteret ligger i nærheten av strandpromenaden, og har gangavstand til de fleste fasiliteter.

CAN er et spansk aksjeselskap som er 100 % eid av Bærum kommune. CAN har 38 rehabiliteringsplasser. Senteret har norsk helsepersonell og tilsynslege. Senteret er lyst og trivelig med restaurant, varmtvannsbasseng og treningsrom. Det er fellesarealer ute og inne. Det finnes også PC-er og TV-stuer.

Senteret har fokus på rehabilitering og hverdagsmestring, samt aktivisering for å opprettholde god helse.

Generell beskrivelse av behov

Søker har behov for rehabilitering for å styrke sin funksjon gjennom aktivisering og hverdagsrehabilitering etter brudd eller akutt funksjonstap. Behov for rehabilitering må være her og nå, det er ikke anledning til å ønske reisetidspunkt.

Alle får enerom. Rommene er store og lyse og har bad og balkong. På hvert rom er det TV, kjøleskap og safe, samt en sovesofa som kan benyttes av pårørende. Pårørende ordner billett og reise selv og betaler en egenandel på 50 Euro pr døgn for kost og losji.

Et rehabiliteringsopphold i Altea innvilges etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.1. Oppholdene er på 6 uke. Reisegruppen består av 16 personer med 3 ledsagere fra CAN sitt faste personale, en av disse er sykepleier. Reisekostnadene består av flybillett og obligatorisk forsikring og kommer på ca. kr 5000,-. I tillegg kommer egenbetaling for oppholdet, denne justeres årlig.

Oppmøte avreisedagen er på Oslo lufthavn på Gardermoen og søker må selv sørge for transport til og fra flyplassen. Reisegruppen møtes der av ledsagere/helsepersonell fra CAN som er tilgjengelige under hele reisen. Ved ankomst og avreise er det organisert transport til og fra CAN.

Kriterier

 1. Søker må bo i kommunen.
 2. Søker må ha opptreningspotensiale, ha fått en endret hverdag på grunn av funksjonsfall, sykdom eller skade (jfr. aktuelle tester).
 3. Søker må være motivert for egeninnsats og deltakelse i trening og felles aktiviteter.
 4. Søker skal være medisinsk utredet og ha en medisinsk stabil helsetilstand ved tildeling av plass og ved avreise. Søker må ha erklæring fra lege hvor den helsemessige risiko og gevinst ved reise tur/retur og opphold ved CAN er vurdert og funnet tilrådelig. Tildelingskontorets skjema for legeerklæring skal benyttes. Legeerklæring skal ikke være eldre enn 3 måneder ved avreise. Ved vesentlig helserisiko skal som hovedregel søker ikke innvilges opphold, jfr forsikringsavtale. Egensøknad og legeerklæring må leveres samlet for at søknaden skal ansees komplett og registreres (se punkt 5 og 6).
 5. Søker skal ikke ha alkohol/rus-problemer, LAR-behandling, moderat eller alvorlig kognitiv svikt, demensdiagnose, aktiv alvorlig psykisk sykdom eller store kroniske sår.
 6. Søker må kunne sitte i flysete på reisen.

Søknad og legeerklæring sendes Tildelingskontoret, Bærum Kommune. Saksbehandler vil ta kontakt med søker når nødvendige opplysninger foreligger. Alle søknader behandles innen 4 uker. Vurderingssamtale der utfyllende informasjon gis, gjennomføres med alle søkere. Vedtak fattes etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.1.

Ved innvilget opphold får man tildelt første ledige reise.

Bærum kommune har en utvidet reiseforsikring gjennom KLP. Ordningen er obligatorisk for alle som får vedtak om opphold ved CAN. Forsikringen dekker alle nødvendige medisinske forsikringsforhold under reise og opphold.

Tjenesteleder er Rune Helmersen.

Rehabiliteringsopphold er et korttidsopphold som er målrettet og tidsavgrenset og skjer på et av kommunens sykehjem.

Søk om rehabiliteringsopphold her

 

Støttekontaktens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i  ulike sosiale sammenhenger. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Søk om korttids-/langtids- og rehabiliteringsopphold i bo- og behandlingssenter (sykehjem)

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetstjenester via Tildelingskontoret.

Trygghetsalarm

Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune. Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper deg. Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS. 

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

Her søker du om trygghetstjenester via skjemaportalen.

Trygghetsavdelingen:  telefon 67 50 82 20 

Trygghetsavdelingen er et omsorgstilbud til eldre som bor hjemme og som uventet kommer i en vanskelig situasjon og ikke mestrer sin hverdag. 

Du ringer selv Trygghetsavdelingen for å legge deg inn. Telefonen er betjent hele døgnet.

Avdelingen har inntil 12 trygghetsplasser. Oppholdet for trygghetsplassene kan vare i inntil 14 dager.

 

Tildelingskontoret

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes per e-post. Bruk søknadsskjema.

Postadresse:

Bærum kommune 
Tildelingskontoret 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 

Tlf. 67 50 40 50
Telefontid ukedager kl. 9-11 og 12-14 

Besøksadresse:

Kommunegården 
Eivind Lyches vei 10 
1338 SANDVIKA