Døgnbemannet telefon 950 29 695 – Gjelder kommunal bolig. For deg som er nabo og har bekymringsmeldinger eller for deg som bor i kommunal bolig og har behov for praktisk hjelp

Trenger du noen å snakke med?

Vi tilbyr samtaler til deg med psykiske helseproblemer, rusutfordringer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

  • Ring oss i tidlig innsats på telefon 67 50 76 55.
  • Du kan også besøke oss i Brambanigården, 2 etasje,  i Sandvika.

Utgangspunktet for oss er hva som er viktig for deg, og hvordan du kan nå dine egne mål.

  • Vi samarbeider og koordinerer med andre tjenester der det er aktuelt.
  • Vi sørger for kontakt med andre tjenester, hvis det er behov for det.
  • Vi blir med deg der det er behov og ønske om det.
  • Vi har god oversikt over andre tjenester og tiltak.

Brosjyre tidlig innsats (pdf)

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester for pasientene. De skal sikre god samhandling mellom pasienter, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. De skal sikre at pasientene har innflytelse på behandlingen. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Forløpskoordinator

Pasienter i pakkeforløp kan ha behov for en forløpskoordinator i kommunen. Forløpskoordinator skal være med å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Bærum kommune samhandler om utredning, behandling og en individuelt tilpasset oppfølging.

Mer informasjon finnes her 

I Bærum kommune kan Koordinerende enhet kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.