Individuell plan  (IP)

En individuell plan er et verktøy for samarbeid og en rettighet for de som har behov for langvarig og koordinerte tjenester jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Retten til en individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen i seg selv utløser ikke rettigheter til tjenester. Tjenesten er gratis.

Bærum kommune bruker det nettbaserte samhandlingsverktøyet Sampro for individuell plan.

En individuell plan kan:

  • hjelpe deg til å kartlegge din livssituasjon og sette mål for hverdagen
  • gir en oversikt over deltagere i ansvarsgruppen
  • sikre at dine samarbeidspartnere samarbeider med deg og hverandre
  • bidra til mindre brevutvekslinger, og er et elektronisk kommunikasjonsverktøy der deltagerne kan sende beskjeder til hverandre

Ansvarsgruppe

En ansvarsgruppe er en arbeidsform for å sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester. I en ansvarsgruppe deltar du, dine faste tjenesteytere og/eller pårørende. Ansvarsgruppe er ikke lovfestet.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal arbeide på tvers av alle velferdsområder i kommunen og er organisert ved Tildeling og forvaltning. Enheten har seks rådgivere med ulik fagbakgrunn og bred erfaring fra statlige og kommunale tjenester.

Enheten skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerende tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Målet er å sikre forutsigbarhet, tidlig planlegging og gode forløp/overganger for den enkelte bruker.

Videre skal enheten være synlig og tilgjengelig og ha god oversikt over kommunens og spesialisthelsetjenenestens tjenestetilbud.

Enheten skal:

  • ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
  • motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • motta melding om mulig behov for sosial, psykososial, medisinsk rehabilitering og habilitering
  • ha oversikt over tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • bidra til kvalitetsutvikling i kommunen 

Skjema for henvendelse om koordinator og individuell plan 

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle elever som får tilpasset opplæring eller spesialundervisning, skal  ha individuell opplæringsplan. IOP bidrar til å sikre elever et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. 

Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.  Skolen bør involvere foreldrene og eleven selv (hvis vedkommende er eldre enn 12 år) i utarbeidelsen av planen. Les mer om individuell opplæringsplan.