Individuell plan  (IP)

En individuell plan er et verktøy for samarbeid og en rettighet for de som har behov for langvarig og koordinerte tjenester jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Retten til en individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen i seg selv utløser ikke rettigheter til tjenester. Tjenesten er gratis.

Bærum kommune bruker det nettbaserte samhandlingsverktøyet Sampro for individuell plan.

En individuell plan kan:

  • hjelpe deg til å kartlegge din livssituasjon og sette mål for hverdagen
  • gir en oversikt over deltagere i ansvarsgruppen
  • sikre at dine samarbeidspartnere samarbeider med deg og hverandre
  • bidra til mindre brevutvekslinger, og er et elektronisk kommunikasjonsverktøy der deltagerne kan sende beskjeder til hverandre

Ansvarsgruppe

En ansvarsgruppe er en arbeidsform for å sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester. I en ansvarsgruppe deltar du, dine faste tjenesteytere og/eller pårørende. Ansvarsgruppe er ikke lovfestet.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal arbeide på tvers av alle velferdsområder i kommunen og er organisert ved Tildeling og forvaltning. Enheten har seks rådgivere med ulik fagbakgrunn og bred erfaring fra statlige og kommunale tjenester.

Enheten skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerende tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Målet er å sikre forutsigbarhet, tidlig planlegging og gode forløp/overganger for den enkelte bruker.

Videre skal enheten være synlig og tilgjengelig og ha god oversikt over kommunens og spesialisthelsetjenenestens tjenestetilbud.

Enheten skal:

  • ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
  • motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • motta melding om mulig behov for sosial, psykososial, medisinsk rehabilitering og habilitering
  • ha oversikt over tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • bidra til kvalitetsutvikling i kommunen

Kontaktinformasjon til Koordinerende enhet

Ta kontakt om du har behov for ytterligere informasjon om individuell plan og koordinator.

Telefon: 67 50 40 50/ 908 42 270

koordinerendeenhet@baerum.kommune.no

Ansatt Telefon
Cecilie Brendås 406 25 584
Gunvor Folland  909 10 371
Kathrine Lundquist Gunby 912 42 488
Camilla Berg-Naglic 911 64 526

Gro Øien

Linn Breiland

911 80 367

907 91 345

Avdelingsleder Karin Sjølinder  telefon 959 10 330  

Skjema for henvendelse om koordinator og individuell plan 

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle elever som får tilpasset opplæring eller spesialundervisning, skal  ha individuell opplæringsplan. IOP bidrar til å sikre elever et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. 

Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.  Skolen bør involvere foreldrene og eleven selv (hvis vedkommende er eldre enn 12 år) i utarbeidelsen av planen. Les mer om individuell opplæringsplan.