Koordinerende enhet 

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Dette omfatter samarbeid internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. 

Individuell plan

En plan for å lage et tjenestetilbud som er tilpasset barnets eller ungdommens behov med oversikt over tiltak og mål. Alle som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester på tvers, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Kommunen har ansvaret for å utarbeide plan når barnet eller ungdommen har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Les mer om individuell plan. 

Ansvarsgruppe

Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sørge for at tjenestene til det enkelte barn henger sammen og at det er god informasjon mellom fagpersoner og offentlige etater. Målet er et forpliktende tverrfaglig samarbeid. 
Ansvarsgruppe er ikke regulert i lov eller forskrift. 

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle elever som får tilpasset opplæring eller spesialundervisning, skal  ha individuell opplæringsplan. IOP bidrar til å sikre elever et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. 

Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.  Skolen bør involvere foreldrene og eleven selv (hvis vedkommende er eldre enn 12 år) i utarbeidelsen av planen. Les mer om individuell opplæringsplan.