Koordinerende enhet for helse og omsorgstjenester er et nytt tilbud som skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Det gjelder tilbudene fra kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Enheten har seks rådgivere/koordinatorer.

Koordinerende enhet er sammensatt av sosionomer, vernepleiere og sykepleier med videreutdanning innen rus, psykisk helse, veiledning/coaching og pedagogikk.  Teamet har bred erfaring fra statlige og kommunale tjenester.

Enheten har blant annet overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Brukermedvirkning står sentralt for enhetens arbeid.

Tjenestemottakere og tjenesteytere/samarbeidspartnere kan henvende seg til enheten for å:

  • drøfte saker, anonymt / navngitte personer
  • få råd og veiledning
  • få informasjon om tjenestetilbudet i kommunen
  • melde behov for koordinering og/eller individuell plan (IP)

 Koordinerende enhet bidrar som sentral koordinator i enkeltsaker, og har som mål å sikre forutsigbarhet, tidlig planlegging og gode forløp/overganger for den enkelte bruker. Ved ønske om opprettelse av individuell plan, tilbyr/benytter enheten bruk av Sampro.  Dette er et nettbasert verktøy, for utarbeidelse og oppfølging av IP, samt for samhandling

Koordinerende enhet består av:

Karin Sjølinder (avdelingsleder) – telefon: 959 10 330

Else Marie Forslund – telefon: 957 45 379

Kathrine Lundquist Gunby – telefon: 912 42 488

Cecilie Brendås – telefon: 406 25584

Camilla Berg-Naglic – telefon: 911 64 526

Gro Øien – telefon: 911 80 367

Gunvor Folland – telefon: 909 10 371