Luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren.

Veitrafikken og vedfyring er hovedkildene til luftforurensning i Bærum. Det er svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid NO2 som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. 

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Du kan til enhver tid følge med på luftkvaliteten i Bærum ved å gå inn på Luftkvalitet i Norge.

Bærum kommune er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet. Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.

Luftsonekart, utarbeidet i tråd med retningslinje for behandling av  luftkvalitet i arealplanlegging  (T-1520), finnes i Bærumskartet.

Målestasjonene E18 Høvik kirke og Bekkestua måler luftkvaliteten kontinuerlig. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO,  NO2 og NOx). 

Måledata nær sanntid og opp til to uker tilbake i tid er tilgjengelig på Luftkvalitet i Norge  - Luftkvalitet i Norge - Målestasjoner Bærum kommune   og for tidligere år i Fagbrukertjenesten for luftkvalitet - både under fanen "årsmiddel" og "korttidsmiddel".

Vedfyring påvirker luftkvaliteten. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslipp og bidrar til mindre lokal luftforurensning. Nyere ovner, produsert etter 1998, gir langt mindre utslipp og er også mer energieffektive enn eldre ovner. 

Les mer om hvordan du fyrer riktig.

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen gjort beregninger av luftkvaliteten for 2019 og 2025. På grunnlag av dette har Bærum kommune utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bærum.