Korttidsopphold er et tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger rehabilitering for å kunne bo hjemme.

Søk om korttidssopphold i bo- og behandlingssenter (sykehjem)

Til oversikt over kommunens sykehjem, bo og behandlingssentre

Rullerende opphold                              

Rullerende opphold er faste jevnlige korttidsopphold og gis som avlastningstiltak til pårørende som har stor omsorgsbyrde. 

Lindrende enhet - Hospice Stabekk

Dette er et døgntilbud i Bærum kommune til alvorlig syke pasienter, i hovedsak kreftpasienter.

Målet er å gi livskvalitet, trygghet, omsorg og tid både til pasientene og deres pårørende. Pasienter som trenger det, vil få lindrende symptombehandling.

Hospice Stabekk har 22 heldøgnsplasser innenfor lindrende behandling.

Alle plassene er korttidsplasser. Det betales en egenandel pr døgn etter gjeldende takst.

Mer om Lindrende enhet - Hospice Stabekk

Rehabiliteringsopphold ved Lønnås

Søker har spesifikt behov for tverrfaglig tilnærming på grunn av kompleksitet i sykdomsbildet.                                                                 

Mer om Lønnås

Korttidsopphold ved Solvik og Henie Onstad