Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Vi gir hjelp/behandling ut fra et løsningsfokusert perspektiv og innenfor en kort behandlingstid. Brukermedvirkning vektlegges.

Der vi vurderer at det er behov for mer omfattende hjelp og over lengre tid, henviser vi barna og familiene videre til andre hjelpeinstanser.

Psykisk helseteam for spedbarn, småbarn og gravide

Noen foreldre har bekymringer rundt barnet sitt i forhold til om det utvikler seg normalt.
Mange foreldre ønsker veiledning i forhold til at de opplever at barnet har søvnvansker, spisevansker, at barnet er urolig, sint eller spesielt engstelig. Noen er usikre på om barnet utvikler seg normalt i forhold til det motoriske, språk eller sosialt. Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets atferd er bekymringsfull.

Kontakt med oss får du via din helsesøster eller jordmor på helsestasjonen.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Stress og uro i forbindelse med graviditet og barsel
 • Fødselsdepresjon
 • Usikkerhet rundt foreldrerollen
 • Belastninger i familien som skilsmisse, foreldrekonflikter eller dødsfall

Psykisk helseteam for barn

Psykisk helseteam for barn er en del av skolehelsetjenesten, og har tett samarbeid med helsesøster i barneskolen. Tilbudet vårt er korttidsbasert og det er ikke behov for henvisning (lavterskeltilbud). Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager, eller der man av andre grunner ser behov for forebyggende psykisk helsearbeid.
Et av våre hovedtiltak er foreldreveiledning. Vi har foreldreveiledningstilbud både individuelt og i gruppe. Ofte samarbeider vi med skole, helsesøster og evt andre instanser, for å finne gode hjelpetiltak rundt et barn.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Samspillsvansker i familien
 • Engstelse
 • Tristhet
 • Sinne, vanskelig atferd
 • Lav selvtillit/selvfølelse
 • Strev i samspill med jevnaldrende
 • Belastninger i familien 

Kontakt med oss får du via helsesøster på skolen. Du kan også nå oss gjennom vår inntakstelefon 951 242 87. Telefonen er betjent hverdager kl 12 til 13. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er en akuttinstans.

Psykisk helseteam for ungdom

Psykisk helseteam for ungdom er en del av skolehelsetjenesten og har et tett samarbeid med helsesøster i ungdomskolen og videregående skole. Tilbudet vårt er korttidsbasert og det er ikke behov for henvisning (lavterskeltilbud). Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager. Eksempler på dette kan være:

 • Akutte livshendelser
 • Skolefravær
 • Mobbing
 • Engstelse
 • Nedstemthet, lav selvtillit/selvfølelse
 • Problematisk forhold til mat og kropp
 • Problematisk forhold til rus
 • Selvskading
 • Atferdsvansker
 • Familiekonflikt og samspillsvansker

Du kan komme i kontakt med oss via helsesøster på skolen eller Helsestasjon for ungdom.  Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt via vår rådgivningstelefon 67 50 69 50. Telefonen er betjent hver mandag mellom kl. 9.30 og 11.30.

Psykisk helseteam har et eget tilbud til barn som pårørende, og samarbeider med Asker kommune og Vestre Viken helseforetak om et gruppetilbud til barn av foreldre med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.
Ved henvendelser til Barn som pårørende kan du ringe tlf. 950 72 689.

Brosjyrer