Psykisk helseteam (PHT) for barn og unge er et lavterskeltilbud innen forebyggende psykisk helsearbeid.

Hva er Psykisk helseteam?

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår.
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon.

Hva tilbyr Psykisk helseteam?

 • Individuelle samtaler og familiesamtaler
 • Foreldreveiledning
 • Gruppetilbud
 • Samarbeid på tvers av tjenester (kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten)
 • Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere 

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum tlf 116 117. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid, tlf 03525. Ved fare for liv og helse ring 113.

Hvem kan bruke Psykisk helseteam?

 • Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid.

Hvor kan du ta kontakt?

 • Gravide og foreldre til barn mellom 0 og 5 år: ta kontakt med helsestasjonene
 • For barn 1.-7. trinn: ring 95 12 4287 (betjenes mandag - torsdag kl. 12.00 - 14.00)
 • For ungdom 8.-10. trinn og videregående skole: ring 415 16 819 (betjenes mandag - torsdag kl. 09.30 - 11.30

Psykisk helseteam for gravide, sped- og småbarn (0–5 år)

Vårt ønske er å hjelpe foreldre til å veilede og støtte barna sine til en god utvikling. Noen har strevsomme tanker og følelser knyttet til barnet i magen eller seg selv som kommende forelder. Andre er usikre på om barnet utvikler seg normalt både før og etter fødsel. Mange foreldre ønsker veiledning når de opplever at barnet er urolig, har søvnvansker, spisevansker, er sint eller spesielt engstelig. Mange tar også kontakt for hjelp til å vurdere om barnets adferd er bekymringsfull. Vi veileder familier individuelt eller gjennom et gruppetilbud/foreldreveiledningsprogram. Ofte samarbeider vi med jordmor eller helsesykepleier. Vi kan også ha kontakt med andre instanser som barnehage, PPT, BUP, DPS eller barnevern der det er aktuelt. Vi kan ha samtaler i våre kontorer i Brynsveien 88, på din lokale helsestasjon, i hjemmet eller der det måtte være relevant å møtes.

Du får kontakt med oss via din helsesykepleier eller jordmor på helsestasjonen.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Stress og uro i forbindelse med graviditet og barsel
 • Fødselsdepresjon
 • Usikkerhet rundt foreldrerollen og barnets adferd/følelsesuttrykk
 • Belastninger i familien

Psykisk helseteam for barneskolebarn

Psykisk helseteam for barn er en del av skolehelsetjenesten, og kan tilby hjelp når barn strever med lettere psykiske vansker. Vi har et tett samarbeid med helsesykepleiere i barneskolen.

Psykisk helseteam for barn tilbyr både samtaler til barn hvor foreldre er til stede, og veiledning til foreldre uten barnet. Foreldreveiledningen kan foregå individuelt eller i grupper bestående av flere foreldre sammen (Circle of Security kurs).

Tilbudet er korttidsbasert med i snitt fem samtaler.

Kontakt med oss får du primært via helsesykepleier på skolen.

Psykisk helseteam for ungdom

Psykisk helseteam for ungdom er et tilbud til ungdom som strever med lettere psykiske vansker. Det tilbys både individuelle samtaler og familiesamtaler. Tjenesten har også ulike gruppetilbud. Ungdommen og/eller foreldre kan selv ta kontakt og det kreves ikke henvisning. Tjenesten har et tett samarbeid med helsesykepleier som kan være behjelpelig med å formidle kontakt med oss.

Tilbudet er korttidsbasert med i snitt fem samtaler.

 Barn som pårørende

 • Barn som pårørende er et tilbud til barn og unge 0–18 år med familier der foreldre sliter med rus eller psykiske helseutfordringer.
 • Barn som pårørende driver konsultasjoner, veiledning og gruppetilbudet «Du er ikke den eneste», som er barnegrupper for barn fra ca. 9 til 12 år og ungdomsgrupper for unge i alderen 13–16 år, i samarbeid med Asker kommune og Vestre Viken helseforetak.

Ved henvendelse til Barn som pårørende kan du ringe mobilnummer 950 72 689.

Her finner du mer informasjon om barn som pårørende.

Kontakt Psykisk helseteam for barn og unge

Inntakstelefonen

Barneteamet

Tlf: 951 24 287

Ungdomsteamet

Tlf: 415 16 819

Inntakstelefonen er åpen i romjulen: mandag 27.12, tirsdag 28.12, onsdag 29.12 og torsdag 30.12 fra 09.30-11.30