Psykisk helseteam tilbyr:

  • Individuelle samtaler og familiesamtaler
  • Foreldreveiledning
  • Gruppetilbud
  • Samarbeid på tvers av tjenester (kommunale og spesialisthelsetjenesten)
  • Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere 

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum tlf 116 117. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid tlf 03525. Ved fare for liv og helse ring 113.

Vårt ønske er å hjelpe foreldre til å veilede og støtte barna sine til en god utvikling. Noen har strevsomme tanker og følelser knyttet til barnet i magen eller seg selv som kommende forelder. Andre er usikre på om barnet utvikler seg normalt både før og etter fødsel. Mange foreldre ønsker veiledning når de opplever at barnet er urolig, har søvnvansker, spisevansker, er sint eller spesielt engstelig. Mange tar også kontakt for hjelp til å vurdere om barnets adferd er bekymringsfull. Vi veileder familier individuelt eller gjennom et gruppetilbud/foreldreveiledningsprogram. Ofte samarbeider vi med jordmor eller helsesykepleier. Vi kan også ha kontakt med andre instanser som barnehage, PPT, BUP, DPS eller barnevern der det er aktuelt. Vi kan ha samtaler i våre kontorer i Brynsveien 88, på din lokale helsestasjon, i hjemmet eller der det måtte være relevant å møtes.

Du får kontakt med oss via din helsesykepleier eller jordmor på helsestasjonen.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

  • Stress og uro i forbindelse med graviditet og barsel
  • Fødselsdepresjon
  • Usikkerhet rundt foreldrerollen og barnets adferd/følelsesuttrykk
  • Belastninger i familien