Psykisk helsetjeneste barn og unge med familie er et lavterskeltilbud innen forebyggende psykisk helsearbeid.

Hva er Psykisk helsetjeneste barn/unge med familie (PHT)?

 • PHT er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt, rusforebyggende team ungdom og ressursteam for ungdom.
 • Henvendelser skjer via inntakstelefon, epost, jordmor, helsesykepleier, fastlege, etc.

Hva tilbyr Psykisk helsetjeneste barn/unge med familie?

 • Individuelle samtaler og familiesamtaler
 • Foreldreveiledning
 • Gruppetilbud
 • Samarbeid på tvers av tjenester (kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten)
 • Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum tlf 116 117. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid, tlf 03525. Ved fare for liv og helse ring 113.

Hvem kan bruke Psykisk helsetjeneste barn/unge med familie?

 • Tilbudet er for gravide og barn/unge i aldersgruppen 0 år – og ut videregående skole, med familie. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis, og det er kort ventetid.

Psykisk helseteam for gravide, sped- og småbarn (0–5 år)

Vi ønsker å hjelpe foreldre til å veilede og støtte barna sine til en god utvikling. Noen har strevsomme tanker og følelser knyttet til barnet i magen eller seg selv som kommende forelder. Andre er usikre på om barnet utvikler seg normalt både før og etter fødsel. Mange foreldre ønsker veiledning når de opplever at barnet er urolig, har søvnvansker, spisevansker, er sint eller spesielt engstelig. Mange tar også kontakt for hjelp til å vurdere om barnets adferd er bekymringsfull. Vi veileder familier individuelt eller gjennom et gruppetilbud/foreldreveiledningsprogram. Ofte samarbeider vi med jordmor eller helsesykepleier. Vi kan også ha kontakt med andre instanser som barnehage, PPT, BUP, DPS eller barnevern der det er aktuelt. Vi kan ha samtaler i våre kontorer i Brynsveien 88, på din lokale helsestasjon, i hjemmet eller der det måtte være relevant å møtes.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Stress og uro i forbindelse med graviditet og barsel
 • Fødselsdepresjon
 • Usikkerhet rundt foreldrerollen og barnets adferd/følelsesuttrykk
 • Belastninger i familien

Psykisk helseteam for barneskolebarn

Vi tilbyr hjelp når barn strever med lettere psykiske vansker. Vi har et tett samarbeid med helsesykepleiere i barneskolen. Psykisk helseteam for barn tilbyr både samtaler til barn hvor foreldre
er til stede, og veiledning til foreldre uten barnet. Foreldreveiledningen kan foregå individuelt eller i grupper bestående av flere foreldre sammen.

Psykisk helseteam for ungdom

Psykisk helseteam for ungdom er et tilbud til ungdom som strever med lettere psykiske vansker. Det tilbys både individuelle samtaler og familiesamtaler. Tjenesten har også ulike gruppetilbud. Ungdommen og/eller foreldre kan selv ta kontakt og det kreves ikke henvisning.

Tjenesten har et tett samarbeid med helsesykepleier som kan være behjelpelig med å formidle kontakt med oss.

Barn som pårørende

Barn som pårørende er et tilbud til barn og unge 0–18 år med familier der foreldre strever med rus eller psykiske helseutfordringer.

Barn som pårørende tilbyr konsultasjoner, veiledning og drifter gruppetilbudet «Du er ikke den eneste», som er barnegrupper for barn fra ca. 9 til 12 år og ungdomsgrupper for unge i alderen 13–16 år, i samarbeid med Asker kommune og Vestre Viken helseforetak.

Ved henvendelse til Barn som pårørende kan du ringe mobilnummer 950 72 689.

Her finner du mer informasjon om barn som pårørende.

Rusforebyggende team ungdom

Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk. Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år. Oppfølgingen består av samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll.

Rusforebyggende team tilbyr også to ulike ungdomskontrakter:

 • Ungdomskontrakt istedenfor straff: For ungdom som er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler, kan politiet innvilge ungdomskontrakt istedenfor påtale/straff. Dette er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år.
 • Frivillig ungdomskontrakt: Kontrakt mellom ungdom, foresatte (for ungdom under 18 år), helsesykepleier og eventuelt politiet på frivillig grunnlag. Dette er et tilbud til ungdom opp til 23 år.
  Rusforebyggende team ungdom tilbyr temakveld om rus for foreldre som har ungdom i målgruppen.
 • Ta kontakt med ruskonsulent tlf. 908 09 368 for mer informasjon. Vi holder til på Helsestasjonen i Sandvika, Rådmann Halmrastsvei 2, 3 etasje. Vi har taushetsplikt.

Ressursteam for ungdom, se nærmere informasjon her.

Hvor kan du ta kontakt?

Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 

 

Psykisk helsetjeneste barn og unge med familie

For barn 1.-7. trinn

Tlf: 951 24 287

(betjenes mandag - torsdag kl. 12.00 - 14.00)

For ungdom 8.-10. trinn og videregående skole

Tlf: 415 16 819

(betjenes mandag - torsdag kl. 09.30 - 11.30)

For gravide, sped- og småbarn 0-5 år

Tlf: ta kontakt med jordmor, fastlege eller helsestasjon.

Rusforebyggende team

Tlf: 908 09 368

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum tlf 116 117. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid, tlf 03525. Ved fare for liv og helse ring 113.