Når noen dør

Å miste noen man var nært knyttet til kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere for pårørende å ta stilling til mange av disse spørsmålene dersom man har snakket om personlige valg og ønsker på forhånd.

Først må det avklares om den avdøde skriftlig har erklært hvem som skal sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert, og den avdøde må ha fylt 18 år.

Dersom det ikke foreligger erklæring fra den avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: Ektefelle (alternativt samboer eller registrert partner), barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Merk at alle like parter (alle barn, alle søsken mv.) er likestilt, og at den/de med tildelt juridisk rett over gravferden ikke er bundet av avdødes uttrykte ønsker. I henhold til Gravferdsloven kan kremasjon skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden eller hvem som skal stå som gravansvarlig, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Ved dødsfall må det skriftlig erklæres hvem som skal sørge for gravferden (gravferdsansvarlig). Samme person må også begjære gravlegging eller kremasjon til gravplassforvaltningen. Skjema "Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon" skal fylles ut og leveres i god tid før gravferdsseremonien til kontoret på Haslum krematorium. Dette ordner vanligvis byråene med.

Gravferdsansvarlig avgjør spørsmål vedrørende gravferden, gravferdsseremoni og valg av grav eller om asken skal spres.

Dersom ingen sørger for gravferd er avdødes bostedskommune ansvarlig for gravferden. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen dør. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange etterlatte.

Når et menneske dør er det gravferdsansvarlig som avgjør om det skal være en seremoni. Dette vil som regel være en av avdødes nærmeste etterlatte. Gravferdsansvarlig står fritt til å velge gravferdsform og innhold.

I en gravferdsseremoni samles familie og venner for å minnes og hedre den avdøde, og for å ta farvel på en verdig måte. Det kan velges mellom seremoni i regi av livssyn eller trossamfunn eller en livssynsåpen seremoni.

Kistebegravelse
Ordet begravelse benyttes der det gjennomføres en gravferdsseremoni som avsluttes ved at kisten gravlegges på gravplassen.

Urnebegravelse
En gravferdsseremoni kan også foregå med urnen til stede etter at kremering er foretatt. Siden urnen må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet, kan en slik seremoni planlegges i god tid. Foreløpig skjer dette unntaksvis og oftest når dødsfallet har skjedd utenlands.

Etter gravferdsseremonien har funnet sted føres kisten eller urnen til graven hvor jordpåkastelse og senking foregår. Etter at graven er fylt igjen legges blomstene fra seremonien oppå graven.

Bisettelse
Benyttes der det gjennomføres en gravferdsseremoni som avsluttes ved at:

  • kisten bæres ut i bårebil
  • kisten senkes ned i gulvet
  • kisten forlates i det rommet seremonien har vært gjennomført

Bisettelse brukes i de fleste tilfeller hvor avdøde skal kremeres og urnen gravlegges på et senere tidspunkt. Bisettelse brukes også i sjeldne tilfeller hvis kisten skal gravlegges et annet sted i landet.

Urnebisettelse
Er en gravferdsseremoni etter kremering er foretatt. Urne bisettelse velges oftest når dødsfallet har skjedd utenlands eller at urnen kommer fra et annet sted i Norge. Urnen gravlegges på et senere tidspunkt.

Bærum kommune har to livssynsåpne seremonilokaler: Store og lille seremonirom ved Haslum krematorium. Begge har inngang fra Kirkeveien. Dersom avdøde var bosatt i Bærum er bruk av lokalene et gratis tilbud. Alle andre er velkomne til å benytte tilbudet mot betaling.

Lokalene er tilpasset rullestolbrukere, og det fins et HC - toalett. Det kan bestilles klokkeringing i forkant av seremoniene.

Utstyr:

  • Store seremonirom har cirka 220 sitteplasser
  • Lille seremonirom har cirka 60 sitteplasser
  • Det er tilkoblet teleslyngeanlegg
  • Steinbelagte gulv
  • Orgel
  • Piano
  • Musikkanlegg (CD-spiller)

I tilknytning til krematoriet er det parkeringsplass til ca 100 biler, og det er gode bussforbindelser med busstopp rett i nærheten.

Brosjyren om seremonilokaler for gravferd kan du lese her.

Seremonitider 2016

Det finnes fire faste seremonitider fra mandag til fredag. Normal varighet på en seremoni er cirka 45 minutter.

Sommerstid (20. mai - 10. september)

Kl 0930 - Lille seremonirom
Kl 1100 - Store seremonirom
Kl 1230 - Lille seremonirom
Kl 1330 - Store seremonirom (kun bisettelse)

Vinterstid

Kl 1000 - Lille seremonirom
Kl 1130 - Store seremonirom
Kl 1300 - Lille seremonirom
Kl 1430 - Store seremonirom (kun bisettelse