Språkkartlegging

Enkeltbarn

Språkkartlegging av barn skal foregå i tre trinn:

  1. Helhetlig observasjon av alle barn
  2. Nærmere kartlegging av noen barn (pedagogen vurderer hvilke verktøy som bør benyttes)
  3. Vurdere tiltak og eventuelt behov for henvisning til f.eks. PPT

Bærum kommune følger opp myndighetenes anbefaling om språkopplæring i barnehagene, slik de beskrives i veilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat.

  • Ønsker dere en beskrivelse av ulikt kartleggingsmateriell, hvem det egner seg for, hvor det kan bestilles, pris etc, finner dere dette her, "Språkkartlegging i barnehagen (pdf)".
  • Ønsker dere en oversikt over ulikt kartleggingsmateriell (pdf), kan denne tabellen være nyttig. 
  • Språksenteret har videreutviklet Mette Dalbys Språklydsobservasjon. Verktøyet er et enkelt bildemateriell til bruk i observasjon av hvor langt barnehagebarn er kommet i sin språklydsutvikling. Verktøyet kan videresendes ved henvendelse til Språksenteret.

Kartlegging av flerspråklige barn

Flerspråklige barns språkkompetanse består av morsmålskompetansen og norskompetansen til sammen. Å kartlegge et flerspråklig barns helhetlige språkkompetanse er dermed utfordrende. Når flerspråklige barn kartlegges, bør begge/alle språkene vurderes.

  • Der barnehagen tenker at språkutviklingen, på norsk eller morsmål, ikke går helt som forventet, kan det være aktuelt å benytte Samtaleguide fra Udir.
  • Et kartleggingsmateriell som er utviklet spesielt for å vurdere norskferdighetene hos barn med annet morsmål enn norsk er Lær meg norsk før skolestart, som består av både fagbok og kartleggingshefte.
  • Trondhjemsmateriellet er en kartleggingsprøve som er ment å kartlegge barnets ferdigheter i norsk ved skolestart. Den er tenkt som en veileder for å avgjøre om barnet har behov for særskilt opplæring på skolen

Samtykke

Her finner dere skjema for foreldresamtykke (pdf) som kan brukes overfor foresatte.

Skjemaet oversatt til engelsk (pdf), polsk (pdf), urdu (pdf), pashto (pdf), arabisk (pdf), tamil (pdf) og somali (pdf).

Språkmiljø

Udir har også laget et refleksjonsverktøy for barnehager som ønsker å reflektere over, vurdere og utvikle egen praksis knyttet til arbeid med språk og språkmiljø.

Vi tar for oss 10 forskjellige områder der vi observerer barn og voksne, og vurderer behov for tiltak. Via arbeid med de 10 områdene kan man få felles refleksjon i personalgruppa, økt bevissthet rundt voksnes rolle, og dermed få et enda bedre språkmiljø i barnehagen. Underveis i dokumentet henvises det til punkter i Udir's språkveileder. Her kan man finne flere tips til tiltak og språkarbeid i barnehagen.