Det er lovfestet rett til barnehageplass, rettigheten gjelder for søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars og ønsker plass i august, fyller ett år innen utgangen av august og er bosatt i kommunen. Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt.

Søk om eller bytt barnehageplass

Det er verdt å merke seg at rett til barnehageplass er koblet mot det årlige hovedopptaket, med start i august.  Søker du plass med oppstart etter 31.august, gjelder ikke din lovfestede rett til plass før neste års hovedopptak igjen. Søknadsfristen 1. mars gjelder av denne grunn ikke for senere oppstart enn 31. august. 

I tillegg blir retten utvidet til å gjelde for ettåringer født i september og oktober 2016.

Det innebærer at:

  • Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august 2017.
  • Barn som fyller ett år i september og oktober må ønske plass innen 31. oktober 2017.
  • Plasstilbud og betaling vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass.

Samordnet opptak

Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige i august, september og oktober. 
En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager/familiebarnehager på et felles søknadsskjema.
Barnehagekontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og private barnehager.

Alle søknader registreres av og bekreftes skriftlig fra Barnehagekontoret.
Den enkelte barnehage har tilgang til sin egen venteliste.
Barnehagekontoret tildeler plass til de kommunale barnehagene.
Private eiere tildeler plass i egne barnehager.

I vår barnehageoversikt kan dere gjennom filtrene på siden se hvilke barnehager som er kommunale og private, og hvilke områder barnehagene hører inn under.

Hvilke barnehager skal jeg søke?

Du kan søke på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage. Det er dine barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; vi prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg og så videre.

Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.

Bedriftsbarnehagene og to internasjonale barnehager er unntatt samordnet opptak.

Supplerende opptak

I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige i august. Plasser som blir ledige i løpet av året, fylles opp umiddelbart i såkalt supplerende opptak.

Endring av søknad

Endringer gjøres ved å sende nytt søknadsskjema.

Opptaksregler

Tildeling av plass

Tilbud om plass sendes skriftlig.
Det kan imidlertid forekomme at man får telefonisk forespørsel før skriftlig tilbud sendes. Alle spørsmål vedrørende tilbud om plass må rettes til barnehagens styrer.

Venteliste

Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten.
Søknaden slettes også om man takker nei eller lar tilbudet forbli ubesvart.
Ny søknad må sendes for å bli satt på venteliste igjen.

Søke om overflytting/bytte av barnehage

Det benyttes samme skjema som ved førstegangs søknad.
Vær oppmerksom på at dobbel betaling må påregnes ved overflytting midt i året.

Søke om endret oppholdtid for nåværende plass

Endring av oppholdstid avgjøres av styrer i den enkelte barnehage.

Avslag på barnehageplass

Etter hovedopptaket om våren, med tildeling av plasser fra august, sender
Barnehagekontoret avslag til de som ikke har fått tilbud. Avslag gir klagerett.

Oppsigelse av plass

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du:

  • Bytter barnehageplass
  • Flytter fra Bærum

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder gjeldende fra den 1. eller den 15. i måneden. Oppholdsavgiften betales ut oppsigelsestiden.

Private barnehager har ulike oppsigelsestider, som finnes i den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Si opp barnehageplassen her.