Maksimalprisen for et heltidstilbud i barnehage er kr 2 730 pr. måned. Betaling for kost kan komme i tillegg. Se den enkelte barnehage.

Moderasjon

  • Søskenmoderasjon

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 % for øvrige barn.  Redusert betaling gis maksimalt 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr 2 730 pr. måned.

Der alle søsknene har plass i kommunal barnehage eller i samme private barnehage, trekkes søskenmoderasjonen automatisk fra faktura for oppholdsbetaling.  Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra.

Har søsknene plass i forskjellige private barnehager, eller én i kommunal og én i privat barnehage, sender foreldre elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune.

  • Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer.

Familier kan ved behov søke om redusert foreldrebetaling, både i privat og kommunal barnehage. Det er fra 1. mai 2015 fastsatt en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. I følge forskriften er det husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt som legges til grunn ved beregning av foreldrebetaling. 

Foreldre søker om redusert foreldrebetaling. Søknadsskjema finnes i Bærum kommunes skjemaportal. Siste års selvangivelse må legges ved søknaden. Dersom nåværende inntekt avviker fra opplysningene i siste års selvgivelse, må annen dokumentasjon legges ved søknaden (kopi av lønnsslipp el.). Søknaden sendes til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika. Søknaden skal sendes den kommunen barnet har sin folkeregistrerte adresse.

Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår av gangen, 01.08.-30.06. Søknadsfristen er 01.05. for vedtak fra 01.08. Forøvrig behandles søknader fortløpende.

Søknad og dokumentasjon vil bli vurdert etter bestemmelsene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage.  I hht. til forskriften skal foreldrebetalingen for første barn  utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede brutto skattbare person- og kapitalinntekt.  Dette innebærer at familier med en samlet inntekt på p.t. under ca kr 500 000 vil kunne ha rett til redusert foreldrebetaling.  Foreldrene søker om dette.

Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling. Ved behov for redusert foreldrebetaling etter at vedtaksperioden er gått ut, må ny søknad, med ny dokumentasjon sendes inn. Redusert foreldrebetaling gis ikke med tilbakevirkende kraft.  

Fra 01.08.2017 har familier som har en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt inntil kr 450 000 pr. år rett til 20 timer gratis kjernetid pr. uke for 3, 4 og 5 åringer.

Foreldre søker om gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer på søknadsskjema for redusert foreldrebetaling. Søknadsskjema finnes i Bærum kommunes skjemaportal.  Siste års selvangivelse må legges ved søknaden. Dersom nåværende inntekt avviker fra opplysningene i siste års selvgivelse, må annen dokumentasjon legges ved søknaden (kopi av lønnsslipp el.l.). Søknaden sendes til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika. Søknaden skal sendes den kommunen barnet har sin folkeregistrerte adresse.

Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår av gangen, 01.08.-30.06.

Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid. Ved behov for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid etter at vedtaksperioden er gått ut, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn. Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gis ikke med tilbakevirkende kraft.