Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 2910 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Der alle søsknene har plass i kommunal barnehage, trekkes søskenmoderasjonen automatisk fra faktura for oppholdsbetaling, såfremt søsknene er registert med samme fakturamottaker. Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra.

Har søsknene plass i forskjellige private barnehager sendes elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune.

Dersom søsknene har barnehageplass i forskjellige barnehager, én i kommunal og én i privat barnehage, må det tilsvarende sendes elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune. Søsknene må være registert med samme fakturamottaker.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3, 4 og 5-åringer

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Det må sendes søknad for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 2910 per måned fra 01.01.18, og husholdninger med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under kr 533 500 vil kunne ha rett til redusert foreldrebetaling.

Fra 1. august 2017 har alle 3- og 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 450 000 kroner per år rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Det søkes på samme søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av siste lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader mm.

Søknadsfrist

Søknadfristen for redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019 er 1. mai 2018.
Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende. Vedtak om redusert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid, trer i kraft måneden etter at søknad og dokumentasjon er mottatt. Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft.

Vedtaksperiode

Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder fra måneden etter søknad og dokumentasjon er mottatt og ut barnehageåret (30. juni).

Ved fortsatt behov for redusert foreldrebetaling må det sendes ny søknad før oppstart av neste barnehageår, se punkt om Søknadsfrist.

Søknad og dokumentasjon på inntekt sendes til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.