Plassering av beholdere

Hentested for avfallsstativer, beholdere og containere (oppsamlingsenheter) må være lett tilgjengelig både for beboere og renovatører. Adkomsten må være fri for hindringer. Snømåking, strøing, samt beskjæring av busker er abonnentens ansvar.

  • Plasseringen av hentested skal også være slik at det i minst mulig grad er til sjenanse for andre ved bruk eller tømming.
  • Renovasjonsbilene er store og det anbefales at hentestedet plasseres slik at det ikke medfører kjøring inne på boligområdene (gangveier, trange villaveier, ved lekeplasser o.l.). En god plassering kan være i utkanten av boligområdet, og gjerne slik at bilen slipper å rygge.
  • Beholdere skal plasseres nærmest mulig kjørbar vei. Minimum en meter fra tomtegrensen, og maksimalt 10 meter fra veikant for beholdere med to hjul og 5 meter fra veikant for beholdere med fire hjul.
  • Beholderplassering over 10 meter for 2-hjuls beholder og 5 meter for 4-hjuls beholder medfører tilleggsgebyr (trilletillegg). Maksimal avstand er 20 meter.
  • Oppsamlingsenhetene må stå på et plant fast underlag, gjerne med tak. Beholdere bør ikke stå på grus eller gress, fordi de da kan være vanskelige å trille.

Avfallsrom

Plassering av oppsamlingsenheter innendørs i egne avfallsrom er mulig, men det settes noen krav til utforming. Sjakter skal om mulig unngås. Der det i dag er sjakter, bør beboere vurdere andre løsninger.

Unngå trapper, terskler eller trinn

Plasser beholderne mest mulig tilgjengelig for renovatøren. Sett gjerne beholderne med håndtakene ut. De må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Beholderen må ikke plasseres på en måte som medfører trappebæring eller at de må trilles over terskler eller trinn.

Bør plasseres i skyggen

Beholderen bør plasseres på en skyggefull plass. For å redusere risiko for ubehagelig lukt bør beholdere plasseres med god avstand fra egen eller naboens uteplass eller vindu.

Når det snør

Om vinteren må adkomst være ryddet for snø fra kl. 06.00 og eventuelt strødd der beholderne skal trilles. Har du en avtale med private om snørydding, er det lurt å ta hensyn til dette ved inngåelse av avtaler om snørydding. Er meldt mye snø om natten, kan du også sette beholderen fram til veien kvelden før henting. 

Trille frem selv

Plasserer du beholderen et annet sted på tomten som ikke er tilgjengelig for renovatøren, må du trille den frem til kjørbar vei innen kl. 06.00 på tømmedagen.