hovedmålhovestrategier
1 I 2020 er Bærum etablert som en klimaklok kommune. 1 Innbyggere og næringsliv involveres i utvikling av en klimaklok kommune.
2 I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn og innen 2030
skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent.
2 Legge til rette for at Bærum er stedet der ny teknologi og klimavennlige løsninger testes ut.
3 I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde. 3 Klimakommunikasjon som skaper motivasjon.
    4 Kommunen går foran, «feier for egen dør» og har
medarbeidere som ambassadører for Klimaklok
kommune.
    5 Kommunen skal måle og vise aktivitetsdata knyttet til klimagassutslipp.
    6 Digitalisering skal bidra til klimavennlige tjenester og løsninger i hverdagen.

Mobilitet

 målstrategier 
4 I 2025 skal 25 prosent av personbilene i Bærum være
utslippsfrie.
1 Konsentrere bygging av boliger og næringsbygg rundt knutepunktene (vedtatt arealstrategi).
I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og
gange være 60 prosent og sykkelandelen skal være 7 prosent.
Prioritere sykkel og gange fremfor bil.
I 2020 er andelen kommunalt ansatte som reiser med
kollektivt, sykkel eller gange til jobb 57 prosent. Innen 2025
er all personbilbruk i kommunens tjeneste utslippsfri og alle
større kjøretøy benytter fossilfritt drivstoff.
Være pådriver for et bedre kollektivtilbud.
    Utforme en parkeringsstrategi som bidrar til redusert klimagassutslipp.
    Legge til rette for lading av el- og hybridbiler,
hydrogenbiler og nye deleordninger.
    Gjøre kommunens egen transportvirksomhet grønn og fossilfri.

Bygg

 målstrategier 
7 Boliger, næringsbygg og kommunale bygg i Bærum skal
være areal- og energieffektive og ta i bruk fremtidsrettede
energiløsninger og klimatilpassede materialer.
7 Stimulere boligeiere og utbyggere til å redusere energiforbruket og velge fremtidsrettede energiløsninger og klimavennlige materialer.
I 2020 er energiforbruket i kommunens eiendomsmasse
redusert med 12 prosent i forhold til 2016. Det skal jobbes mot
en klimanøytral bygningsportefølje.
Kommunen skal som myndighet bidra til at utbyggere
og grunneiere velger klimavennlige løsninger i sine
utbyggingsprosjekter.
    Kommunen skal i samarbeid med utbyggere og
næringsliv bidra til forbildeprosjekter.
    10  Kommunen skal bidra til det grønne skiftet gjennom
realisering av kommunens egen eiendomsstrategi.

Ressursbruk

 målstrategier 
 9 I 2020 er mengde restavfall per innbygger redusert med 30 prosent. 11  Legge til rette for bedre kildesortering av avfall. 
10  I 2020 har Bærum kommune (som virksomhet) redusert eget forbruk
og økt innkjøp av miljø- og klimatilpassede produkter og tjenester.
12  Involvere innbyggere og næringsliv for å oppnå
økt ressursutnyttelse.