Formannskapet 10. mai behandlet strategien for oppgradering og verdibevarende vedlikehold. Dette er en delstrategi som følger opp Eiendomsstrategien 2015- 2025.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

1. Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold, 2016-2020 legges til grunn for videre arbeid med oppgradering og verdibevarende vedlikehold.
2. Delstrategien oppdateres ved behov og gjennomgår en fullstendig revisjon senest i 2020.
3. Rådmannen bes om å utrede forslag til supplering av nøkkeltallene for sunn økonomi med et nøkkeltall som skal sikre et økonomisk sunt nivå på kommunens verdibevarende vedlikehold.
4. Det gjennomføres uavhengig kontroll av systematikk og gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet med utgangspunkt i erfaringene fra arbeidet i 2016-2018.

Målbildet

 Den overordnede eiendomsstrategien tegner det langsiktige målbildet for kommunens eiendomsvirksomhet. Eiendomsstrategien ble vedtatt i kommunestyret 25.03.2015. Ved utløp av strategiperioden er målbildet som følger:

1. Eiendommenes funksjonelle og økonomiske potensiale er utnyttet. Det drives systematisk tilstandsbevarende vedlikehold.

2. Ambisjonsnivå for tilstand er fastsatt for alle bygg. System for prioritering av tiltak er etablert og følges opp.

3. Alle bygninger er tilstandsanalyser og har en langsiktig forvaltnings og utviklingsplan

4. Vedlikeholdsetterslep er tatt inn på en systematisk og sporbar måte.

 

Les hele saken. om delstrategi for vedlikehold og verdibevaring.