Uttalelse om nytt Vestre Viken sykehus i Drammen og videre utvikling av Bærum sykehus ble vedtatt av Formannskapet 19. april.

Formannskapet vedtok forslaget som er initietert fra Tverrpolitisk sykehusutvalg for Asker og Bærum:

Utvikling av Vestre Viken helseforetak

 Asker og Bærum kommuner mener at de foreliggende forslag til utbygging av nytt sykehus i Drammen og vedlikeholdsplaner for Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus Ikke møter Vestre Viken helseforetaks visjon for alle sykehusene i foretaket.

 1. Asker og Bærum kommuner mener valg av utbyggingsalternativ for nytt sykehus i Drammen får store konsekvenser for sykehusene Bærum, Kongsberg og Ringerike hva gjelder vedlikehold og utbygging. Av de foreslåtte rammene på hhv 1,5 milliarder kroner (alt.1) og 2,3 milliarder kroner (alt.2) støtter Asker og Bærum kommuner alternativ 2. Men heller ikke dette alternativet er tilstrekkelige med hensyn til videre utvikling av sykehusene, vedlikehold av bygningsmassen og nybygg.

2. Asker og Bærum kommuner mener at styret i Vestre Viken må forvalte sine ressurser mer helhetlig. Det må gjennomføres en ny og likeverdig fordeling av områdefunksjoner mellom Bærum og Drammen sykehus i forbindelse med planlegging og gjennomføring av nye sykehusbygg i Vestre Viken sykehusområde. Bærum sykehus har i dag et stort område som kan reguleres til sykehusformål.

 3. Ut fra de utredninger som foreligger støtter Asker og Bærum kommuner det alternativet for Drammen sykehus som sikrer videre, balansert utvikling av også de tre andre sykehusene i Vestre Viken HF. Asker og Bærum kommuner mener styret i Vestre Viken HF ikke må velge en løsning der risikoen ved utbygging av nytt sykehus i Drammen veltes over på de tre andre sykehusene.

 4. Det må iverksettes et forpliktende samarbeid mellom Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital og etablering av et nasjonalt kompetansesenter innen muskel- og skjelettlidelser.

 5. Asker og Bærum kommuner ønsker et samlet akuttpsykiatrisk tilbud på Blakstad/Asker DPS.