Kommunestyret 26. oktober tok saken om totaløkonomien i flyktning- og integreringsarbeidet i perioden 2016-2020 til orientering.

Det forventes fortsatt høy bosetting av flyktninger. Utvikling og drift av flyktningarbeidet foregår innen usikre og skiftende rammer. Bosettingsnivået for flyktninger berøres stadig av endringer i flyktningstrømmene i Europa og Norge. Videre vil flyktningens individuelle ressurser og forholdene i arbeidsmarked og lokalsamfunn, virke inn på muligheter for overgang til arbeid og utdanning og deltakelse i lokalsamfunnet.

Kommunen har i flere år hatt gode resultater når det gjelder overgang til arbeid og utdanning, men resultatoppnåelsen har vært lavere de siste årene. Introduksjonsarbeidet i Bærum presterer klart høyere på overgang til arbeid og utdanning enn andre sammenlignbare kommuner

Økonomiske forhold

  • Kostnadene per flykning er redusert, samtidig som antallet har økt. Likevel vil kommunen fortsatt ha en netto merutgift i flyktningarbeidet i årene fremover.
  • Netto utgifter forventes og holdes nede under 20 mill. i handlingsprogramperioden, etter at integreringstilskuddet er fratrukket, til tross for kraftig økning i antall bosatte.

Det er igangsatt utviklingsprosjekter for flyktningarbeidet som helhet, herunder det særskilte introduksjonsprogrammet. I flere av disse arbeidsprosessene deltar Bærum også i nettverk med andre norske kommuner for oppdatering og læring.