Kommunestyret 30. august behandlet statusoppdatering på kommunens arbeid med etikk, antikorrupsjon og internkontroll. Saken ble behandlet i etterkant av etikkseminaret for folkevalgte.

Saken er blant annet en gjennomgang av :

1. Etisk standard

  • Etikkplakater til alle tjenestesteder og brosjyre/flyer til alle medarbeiderne.
  • Det er laget elæringsrogram om alle temaene i Etisk standard og etikk.
  •  Lederne har ansvar for å gjennomgå Etisk standard med medarbeidere og å sørge for at alle har signert på at de har lest Etisk standard.
  • Etisk standard er fast tema for opplæring av nye ledere, samt i opplæringen av nye verneombud.
  • Lederavtalen med tilhørende sjekkliste inneholder leders ansvar for å følge opp implementeringen av Etisk standard. 

2. Etisk refleksjon

Dette innebærer økt kunnskap, evne til å identifisere etiske problemstillinger og øvelse gjennom bruk av refleksjonsverktøyet «SME-modellen».

3. Etikk og samfunnsansvar

Bærum kommunes leverandører og partnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljø. Bærum kommune har som mål at etiske krav til leverandører og leverandørkjeder skal ivaretas og følges opp i kontrakter der det vurderes at faren for brudd på grunnleggende krav er stor.

4. Varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold

  • Håndbok for varsling på ansattportalen med løpende oppdateringer, herunder tydeliggjøring av leders ansvar for oppfølging av slike saker.
  • E- læring med tema kritikkverdige forhold til alle ansatte. Påminnelse om varsling også i flere andre etikkleksjoner.
  • Varslingsordningen er til vurdering i 2017.

5. Ny personvernlovgivning

Norge får ny personvernlovgivning fra 2018. Denne stiller strenge krav til kommunes forvaltning av personopplysninger. Lovgivningen omfatter krav om personvernombud. Bærum har hatt en slik ordning siden 2011. Som en følge av loven utvides stillingen til 80 prosent.

Les hele saken her.